UBND xã Gia Phong xây dựng KẾ HOẠCH Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã Gia Phong năm 2024
KẾ HOẠCH Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã Gia Phong năm 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ GIA PHONG

 

 


Số:  21/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Gia Phong, ngày 23 tháng 02 năm 2024

 

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

trên địa bàn xã Gia Phong năm 2024

 

 


Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 22/02/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn về kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Gia Viễn năm 2024;

Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã Gia Phong năm 2024, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền đối với văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân xã, Hội đồng nhân dân xã ban hành theo quy định hoặc khi có yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, nhằm kịp thời phát hiện các văn bản có nội dung, hình thức không đúng quy định.

b) Bảo đảm các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất đồng bộ, minh bạch, khả thi đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

c) Nâng cao vai trò, ý thức, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong việc xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

2. Yêu cầu:

a) Công tác tự kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, kịp thời, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và nội dung theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ.

b) Đảm bảo 100% văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân xã và Ủy ban nhân dân xã được thực hiện tự kiểm tra để kịp thời phát hiện những sai sót, mâu thuẫn chồng chéo và được xử lý theo quy định.

c) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, bộ phận chuyên môn và các điều kiện cần thiết cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tự kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác tự kiểm tra văn bản:

- Nội dung: Thực hiện kiểm tra 100% văn bản QPPL của Ủy ban nhân dân xã ngay sau khi văn bản được ban hành; kiểm tra văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật; văn bản có chứa QPPL hoặc có thể thức và nội dung như văn bản QPPL.

- Phân công thực hiện: Công chức Tư pháp - Hộ tịch là đầu mối giúp Ủy ban nhân dân xã tự kiểm tra văn bản do Ủy ban nhân dân xã ban hành, báo cáo Ủy ban nhân dân xã kết quả tự kiểm tra văn bản QPPL theo quy định.

- Đơn vị phối hợp: Công chức Văn phòng - Thống kê và các ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2024.

2. Công tác kiểm tra theo thẩm quyền:

Kiểm tra văn bản khi nhận được yêu cầu kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về văn bản khi có dấu hiệu trái pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Công chức Tư pháp - Hộ tịch giúp Ủy ban nhân dân xã kiểm tra văn bản do Hội đồng nhân dân xã, Ủy ban nhân dân xã ban hành;

- Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu, kiến nghị.

3. Công tác xử lý văn bản quy phạm pháp luật:

a) Đối với văn bản QPPL có dấu hiệu trái pháp luật:

Khi phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, công chức Tư pháp - Hộ tịch báo cáo, tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã kiến nghị với cơ quan, người ban hành văn bản trái pháp luật để xem xét, xử lý kịp thời hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

b) Đối với văn bản có chứa quy phạm pháp luật hoặc văn bản có thể thức như văn bản QPPL do cơ quan, người không có thẩm quyền ban hành:

Công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện xử lý các văn bản quy phạm pháp luật ban hành không đúng thể thức hoặc do các chức danh khác không có thẩm quyền ban hành.

4. Công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL

a) Rà soát thường xuyên khi có căn cứ:

Thực hiện rà soát thường xuyên các văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã ban hành ngay khi có văn bản làm căn cứ pháp lý để rà soát hoặc tình hình kinh tế - xã hội liên quan đến đối tượng, phạm vi của văn bản được rà soát.

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân xã.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2024.

b) Rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực:

Tổ chức rà soát các văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực khi nhận được yêu cầu của cơ quan cấp trên.

c) Công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần:

Rà soát, lập Danh muc văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân xã, Ủy ban nhân dân xã ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần đến hết ngày 31/12/2024 để thực hiện công bố theo quy định tại Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 34 Điều 1 Nghị định 154/2020/NĐ-CP).

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân xã.

- Thời gian thực hiện: Tháng 01 năm 2025.

d) Rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL kỳ 2019 - 2023:

Tiếp tục thực hiện rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL kỳ 2019 - 2023 theo Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 17/4/2023 của Uỷ ban nhân dân xã đảm bảo về nội dung, tiến độ.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Ủy ban nhân dân xã.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Tư pháp - Hộ tịch:

a) Giúp Ủy ban nhân dân xã tự kiểm tra văn bản do Ủy ban nhân dân xã ban hành đang còn hiệu lực thi hành.

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân xã quyết định thành lập Đoàn kiểm tra văn bản theo thẩm quyền do Hội đồng nhân dân xã và Ủy ban nhân dân xã ban hành đang còn hiệu lực thi hành.

c) Giúp Ủy ban nhân dân xã theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch này, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân xã để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

2. Các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức xã:

Thường xuyên, chủ động phối hợp trong công tác soạn thảo, xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã Gia Phong năm 2024, trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân xã (qua công chức Tư pháp - Hộ tịch) để Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo kịp thời./.

 

Nơi nhận:

- Phòng Tư pháp huyện;

- TT Đảng ủy;

- TT HĐND xã;

- CT, PCT UBND xã;

- MTTQ và các tổ chức CT-XH;

- Cán bộ, công chức xã;

- Lưu: VT, TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đinh Thành Nam

 

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập