UBND xã Gia Phong triển khai KẾ HOẠCH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024
UBND xã Gia Phong triển khai KẾ HOẠCH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ GIA PHONG

 

 


Số: 16/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Gia Phong, ngày 22 tháng 02 năm 2024

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024

 

 


          Thực hiện Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 20/02/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn về việc ban hành Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024;

          Ủy ban nhân dân xã Gia Phong xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024, cụ thể như sau:

          I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Đối tượng áp dụng: Các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức xã, người lao động thuộc Ủy ban nhân dân xã và các thôn trên địa bàn xã.

          2. Mục đích:

          - Tăng cường việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tối đa lãng phí, đẩy lùi tham nhũng trong việc quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước, tài sản Nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực Nhà nước, quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên và hoạt động sản xuất, tiêu dùng của cá nhân trên địa bàn; nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng và nhân lực, dành nguồn vốn cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm cấp bách khác, góp phần cho sự phát triển kinh tế, xã hội của xã, giai đoạn 2021 - 2025.

          - Nâng cao ý thức trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức và người lao động về thực hành tiết kiệm, trong quản lý và sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước; làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, xét thi đua khen thưởng đối với cá nhân cán bộ, công chức và người lao động.

          - Đưa THTK, CLP trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức xã và người lao động trong giai đoạn hiện nay.

          3. Yêu cầu:

          - Quán triệt nội dung Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn tới từng cán bộ, công chức, người lao động, đưa việc thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2024 vào các nhiệm vụ trọng tâm trong năm của Ủy ban nhân dân xã.

- Xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm; cụ thể hóa định mức chi tiêu và trang bị tài sản tại Ủy ban nhân dân xã, xây dựng các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các lĩnh vực và là hoạt động xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân xã.

- Bám sát chủ trương, định hướng của Nhà nước, các quy định của pháp luật về tình hình thực tế, tổ chức thực hiện có hiệu quả THTK, CLP nhằm đạt kết quả cụ thể, thiết thực.

- Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động và người dân trên địa bàn xã về THTK, CLP.

- THTK, CLP được tiến hành đồng bộ với các hoạt động phòng chống tham nhũng, , cải cách hành chính.

- THTK, CLP phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi với sự tham gia của tất cả cán bộ, công chức và người lao động.

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong THTK, CLP ngay từ đầu năm, tạo tiền đề thực hiện tốt các năm sau; đồng thời thực hiện theo dõi sát sao các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo, Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBND huyện về công tác THTK, CLP, tổng hợp, thực hiện nghiêm túc chế đội báo cáo yêu cầu.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt tuyên truyền, phổ biến pháp Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thực hành Luật:

- Phối hợp với các cơ quan cấp trên và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt nội dung Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và của huyện.

- Vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo hướng lành mạnh, tiết kiệm, tránh xa hoa, lãng phí, phiền nhiễu, bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan; chống lợi dụng việc cưới, việc tang, lễ hội. Coi đây là tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Phê bình và xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên vi phạm.

- Công chức Văn hóa - Xã hội chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã triển khai tuyên truyền Luật THTK, CLP với các hình thức thích hợp (thông qua các bản tin trên hệ thống Đài truyền thanh của xã và Trang thông tin điện tử của xã) đảm bảo hiệu quả; kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí; kịp thời phê phán những đơn vị, tổ chức và cá nhân gây ra lãng phí trong sử dụng kinh phí và thời gian làm việc.

- Công chức Tài chính - Kế toán: tham mưu cho Ủy ban nhân dân cụ thể hóa các quy định trong việc THTK, CLP ở các lĩnh vực quản lý kinh tế - xã hội.

+ Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách tăng cường quản lý thu, thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách.

+ Chủ động sắp xếp các khoản chi và thứ tự ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ theo mức độ cấp thiết, quan trọng và khả năng triển khai thực hiện phải có nguồn đảm bảo.

2. Tăng cường thực hiện các thủ tục hành chính làm cơ sở cho việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

- Thực hiện cải cách hành chính, trong đó tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản; thuế; quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản…

- Đối với các lĩnh vực thường xuyên phải tiếp xúc và xử lý công việc với người dân và doanh nghiệp: Phải hệ thống hóa những quy định về thủ tục, giấy tờ, thời hạn giải quyết đối với từng loại công việc. Công bố, công khai trên hệ thống Đài truyền thanh của xã và Trang thông tin điện tử, tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của xã để làm căn cứ cho nhân dân thực hiện và giám sát thực hiện. Không đề ra các thủ tục hành chính trái với những quy định tại các văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành.

- Thường xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm soát lại chất lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình, kịp thời chuyển tải thông tin tới người dân và doanh nghiệp về cơ chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và công khai địa chỉ email, số điện thoại của các cơ quan, đơn vị đến người dân, doanh nghiệp biết khi cần liên hệ và giải quyết công việc được thuận tiện.

3. Thực hiện công khai và tạo điều kiện cho việc kiểm tra giám sát thực hành tiết kiệm chống lãng phí:

- Công khai dự toán được giao đầu năm 2024 và quyết toán ngân sách năm 2023 được duyệt; công khai quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân biết để thực hiện và kiểm tra, giám sát.

- Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đầu tư xây dựng hạ tầng của xã và các cơ chế hỗ trợ đầu tư.

4. Thực hiện có hiệu quả công tác thực hành tiết kiêm, chống lãng phí trong một số lĩnh vực:

4.1. Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước:

- Triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên của ngân sách nhà nước (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) để ưu tiên tăng chi đầu tư phát triển. Rà soát các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; hạn chế tối đa bổ sung ngân sách nhà nước, tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, khánh tiết… dành nguồn phòng chống, khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, thực hiện các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

- Rà soát, tích hợp các chính sách, chế độ an sinh xã hội trong các chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo tập trung, đúng mục tiêu, đúng đối tượng, tránh trùng lặp, dàn trải. Hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội bền vững, trong đó bảo hiểm xã hội là trụ cột chính, huy động các nguồn lực để hỗ trợ các đối tượng yếu thế, giảm nghèo đa chiều; làm tốt hơn công tác đền ơn đáp nghĩa. Quản lý mạng lưới an sinh xã hội thống nhất trên nền tảng số, kết nối liên thông, tích hợp các hệ thống dữ liệu về bảo hiểm xã hội, dân cư..., tránh trục lợi chính sách.

- Cắt giảm các chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền quyết định nhưng kém hiệu quả. Không đề xuất mới chương trình, dự án, đề án có nội dung trùng lặp, thiếu tính khả thi, không thực sự cần thiết và chưa bố trí được nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện.

- Đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý ngân sách nhà nước về khoa học trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, đề cao tinh thần tự lực, tự cường; xây dựng rõ trọng tâm, trọng điểm nghiên cứu; tập trung giải quyết dứt điểm từng việc, không dàn trải, dây dưa kéo dài làm lãng phí nguồn lực; hướng tới phục vụ sản xuất, kinh doanh, lấy doanh nghiệp làm trọng tâm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

- Sử dụng hiệu quả kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo theo phương châm lấy học sinh làm trọng tâm, nhà trường làm nền tảng, giáo viên là động lực. Đầu tư ngân sách nhà nước cho các cơ sở giáo dục công lập có trọng điểm; Tập trung ưu tiên giáo dục phổ cập, tiếp tục kiên cố hóa trường học.

4.2. Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công:

- Thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn Luật để vốn đầu tư công thực sự đóng vai trò dẫn dắt, thu hút tối đa các nguồn lực từ các thành phần kinh tế khác theo phương châm “đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”, nguồn lực bên trong là cơ bản, lâu dài, quyết định, nguồn lực bên ngoài là quan trọng để phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

- Thực hiện tiết kiệm từ chủ trương đầu tư, chỉ quyết định chủ trương đầu tư các dự án có hiệu quả và phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công; đảm bảo 100% các dự án đầu tư công có đầy đủ thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư công.

- Việc bố trí vốn đầu tư công phù hợp với định hướng mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Đồng thời, phải thực hiện đúng thứ tự ưu tiên quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/QH14. Mức vốn bố trí cho từng dự án phải phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân trong từng năm.

- Kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả; thực hiện cắt bỏ những dự án chưa thực sự cần thiết, cấp bách; kiểm soát số lượng các dự án khởi công mới, bảo đảm từng dự án khởi công mới phải có giải trình cụ thể về sự cần thiết, hiệu quả đầu tư và sự tuân thủ các quy định pháp luật.

- Tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định của pháp luật đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và thời hạn giải ngân, sử dụng vốn hiệu quả. Tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán dự án hoàn thành.

4.3. Trong quản lý chương trình mục tiêu quốc gia:

- Rà soát, tích hợp các chế độ, chính sách có cùng mục đích, đối tượng, phạm vi nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Chương trình; hạn chế đến mức tối thiểu tình trạng trùng lặp, dàn trải, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị quản lý, thực hiện Chương trình.

- Việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia phải tuân thủ các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công; sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng mục tiêu, đối tượng, nguyên tắc, tiêu chí, định mức, nội dung của chương trình, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

4.4. Trong quản lý, sử dụng tài sản công:

- Tiếp tục triển khai đồng bộ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công và khai thác hợp lý nguồn lực từ tài sản công theo Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch; triển khai đồng bộ, có hiệu quả phương thức mua sắm tập trung, mua sắm qua mạng đấu thầu quốc gia.

4.5. Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên:

- Tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện Luật Đất đai, quy hoạch sử dụng đất và các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng đất. Tăng cường bảo vệ nguồn nước và bảo vệ hệ sinh thái bảo đảm tính bền vững, thực hiện giảm mức tổn thất điện, xử lý triệt để các cơ sở sử dụng lãng phí năng lượng, tài nguyên.

- Giao công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường tham mưu, rà soát lại kế hoạch quản lý, khai thác, sử dụng từng loại tài nguyên thiên nhiên, tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra giám sát để tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, chú trọng các nguồn tài nguyên, đất đai, tài nguyên nước và các lĩnh vực ảnh hưởng đến môi trường.

- Thực hiện công tác vệ sinh môi trường, công tác quét thu gom, vận chuyển, xử lý rác nhằm nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường, thu hút mạnh nguồn vốn trong xã hội để giảm bớt một phần chi từ ngân sách.

4.6. Trong quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách:

- Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp tăng cường quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách theo Nghị quyết số 792/NQUBTVQH14 ngày 22/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách và Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 27/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định nhằm đảm bảo đồng bộ, thống nhất và phù hợp với thực tế và hệ thống pháp luật.

- Thực hiện việc công khai, minh bạch trong xây dựng, thực hiện kế hoạch tài chính của các quỹ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn. Thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng các quỹ lồng ghép vào Báo cáo THTK, CLP định kỳ của Ủy ban nhân dân xã.

4.7. Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động:

- Thực hiện quản lý chặt chẽ thời giờ lao động, kiểm tra, giám sát chất lượng và đảm bảo hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, người lao động tại Ủy ban nhân dân xã. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ để nâng cao năng suất lao động theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 4/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp tăng năng xuất lao động quốc gia.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân.

4.8. Đối với sản xuất và tiêu dùng cá nhân:

- Tích cực triển khai công tác vận động, tuyên truyền, hướng dẫn tập thể cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tiêu dùng cá nhân, trong việc tổ chức lễ cưới, lễ tang và các hoạt động văn hóa khác, tránh xa hoa, lãng phí, xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh. Nêu gương người tốt, việc tốt trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân triển khai cuộc vận động THTK, CLP và giám sát việc thực hiện tới các thôn; tập trung vào việc xây dựng nếp sống mới, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, gây lãng phí; phê phán các biểu hiện xa hoa, lãng phí trong xã hội, quy định cụ thể việc tổ chức mừng thông gia, tân gia, sinh nhật, mừng thọ, giỗ, tết phải gọn nhẹ, tiết kiệm trong phạm vi gia đình và người thân; xây dựng thôn văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tạo nên phong trào toàn dân THTK, CLP góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

- Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng - Thống kê:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về THTK, CLP; lồng ghép các nội dung THTK, CLP gắn liền với công tác cải cách hành chính, công vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, thi đua - khen thưởng và đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, người lao động năm 2024.

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai các nội dung THTK, CLP; đồng thời, tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện THTK, CLP theo quy định.

2. Văn hóa - Xã hội (VHTTTT&TG):

- Chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã triển khai tuyên truyền Luật THTK, CLP với các hình thức thích hợp (thông qua các bản tin trên hệ thống Đài truyền thanh của xã và Trang thông tin điện tử của xã) đảm bảo hiệu quả.

- Kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí; phê phán những đơn vị, tổ chức và cá nhân gây ra lãng phí trong sử dụng kinh phí và thời gian làm việc.

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hội nghị tuyên truyền về công tác THTK, CLP.

3. Tài chính - Kế toán:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xây dựng các văn bản chỉ đạo, điều hành, cụ thể hóa các quy định trong việc THTK, CLP ở các lĩnh vực quản lý kinh tế - xã hội, quản lý, mua sắm tài sản công, đầu tư công và các hoạt động thu - chi ngân sách nhà nước theo quy định.

- Phối hợp tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác THTK, CLP theo quy định.

4. Tư pháp - Hộ tịch:

Tham mưu, lồng ghép công tác THTK, CLP vào nội dung tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật năm 2024 đảm bảo hiệu quả với các hình thức phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

5. Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường:

- Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên nước, đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường.

- Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm.

- Tuyên truyền thực hiện các biện pháp giảm mức tổn thất điện, tiết kiệm năng lượng, tham mưu, xử lý triệt để các cơ sở sử dụng lãng phí năng lượng.

6. Văn hóa - Xã hội (Lao động - Thương binh và Xã hội):

Tham mưu thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; đảm bảo chế độ đối với các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật.

7. Công an xã:

Tăng cường nắm bắt tình hình, kịp thời thông tin, báo cáo và tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm có liên quan đến công tác THTK, CLP.

8. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị - Xã hội:

- Lồng ghép nội dung công tác THTK, CLP vào các hội nghị giao ban hàng tháng, hàng quý của tổ chức mình. Triển khai cuộc vận động THTK, CLP tới đoàn viên, hội viên và nhân dân góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm về THTK, CLP trong giai đoạn hiện nay.

- Tập trung vào việc xây dựng nếp sống mới, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, gây lãng phí; phê phán các biểu hiện xa hoa, lãng phí trong xã hội, quy định cụ thể việc tổ chức mừng thông gia, tân gia, sinh nhật, mừng thọ, giỗ, tết phải gọn nhẹ, tiết kiệm trong phạm vi gia đình và người thân; xây dựng thôn văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tạo nên phong trào toàn dân THTK, CLP góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

- Kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí; phê phán những đơn vị, tổ chức và cá nhân gây ra lãng phí.

9. Các cơ sở thôn:

- Tập trung tuyên truyền tới toàn thể nhân dân việc xây dựng nếp sống mới trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu.

- Xem xét, bổ sung các nội dung về công tác THTK, CLP vào nội dung hương ước của thôn.

- Nêu gương người tốt, việc tốt trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phê phán những tổ chức và cá nhân gây ra lãng phí.

- Kịp thời thông tin, báo cáo và tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã để xem xét, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Trên đây là kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024, Ủy ban nhân dân xã đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, người lao động và các cơ sở thôn căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp tổ chức tốt nội dung kế hoạch này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân xã để được xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy;

- TT HĐND xã;

- CT, PCT UBND xã;

- MTTQ và các tổ chức CT-XH;

- Cán bộ, công chức xã;

- Trang thông tin điện tử;

- Trưởng ban CTMT;

- Trưởng thôn;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đinh Huy Lựa

 

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập