UBND xã Gia Phong thực hiện Văn bản số 69/UBND-VP2 ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2023
UBND xã Gia Phong thực hiện Văn bản số 69/UBND-VP2 ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ GIA PHONG

 

 


Số:  84/UBND-VP

V/v thực hiện Văn bản số 69/UBND-VP2 ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Gia Phong, ngày  24 tháng 6 năm 2023

 

                  

Kính gửi:

                                      - Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị - Xã hội;

                                      - Cán bộ, công chức xã;

- Công an xã;

                                      - Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã.

 

          Thực hiện Công văn số 1076/UBND-VP ngày 23/6/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn về việc thực hiện  Văn bản số 69/UBND-VP2 ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2023;

          Ủy ban nhân dân xã đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị - Xã hội, cán bộ, công chức xã, Công an xã và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã triển khai thực hiện một số nội dung sau:

          1. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả, thực chất, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của huyện; nhất quán các mục tiêu đã được đề ra; trong quản lý, điều hành và triển khai thực hiện không được hoang mang, dao động nhưng cũng không được chủ quan, mất bình tĩnh; phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tránh tâm lý trông chờ ỷ lại và sợ trách nhiệm, sợ sai; nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã đề ra.

2. Tập trung theo dõi sát tình hình và những vấn đề tác động đến việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo công tác quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã để xây dựng các phương án điều hành kịp thời, hiệu quả hơn đối với những vấn đề phát sinh. Kịp thời chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền những vấn đề dư luận quan tâm, không để tạo thành điểm nóng, bức xúc.

3. Chủ động rà soát, nắm chắc tình hình để kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về cơ chế, chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân; tập trung xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề tồn đọng, kéo dài (nếu có); tổng hợp, báo cáo, xin chủ trương Ủy ban nhân dân huyện đối với những vấn đề còn vướng mắc.

4. Khẩn trương triển khai các chính sách đã ban hành, góp phần ổn định và phát triển kinh tế, đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, cân đối thu - chi ngân sách và an sinh xã hội.

5. Đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát, đề xuất cắt giảm những thủ tục hành chính không còn phù hợp, được người dân, doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị.

6. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân. Tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình lao động, việc làm để có giải pháp hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, tạo thêm việc làm, thu nhập, ổn định đời sống cho người lao động. Thường xuyên theo dõi, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, hạn hán, bão lũ... Thực hiện các giải pháp đảm bảo sử dụng điện tiết kiệm.

7. Tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06; đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ.

8. Tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời và chống thất thu thuế theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện.

Ủy ban nhân dân xã đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị - Xã hội, cán bộ, công chức xã, Công an xã và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ kịp thời tham mưu, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đinh Huy lựa

 

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập