Xã Gia Phong triển khai KẾ HOẠCH Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật xã Gia Phong năm 2024
KẾ HOẠCH Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật xã Gia Phong năm 2024

UBND XÃ GIA PHONG

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

 

 


Số: 01/KH-HĐPH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Gia Phong, ngày 28 tháng 02 năm 2024

 

 

KẾ HOẠCH

Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến,

giáo dục pháp luật xã Gia Phong năm 2024

 

 


          Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 27/02/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024; Kế hoạch số 01/KH-HĐPH ngày 26/02/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dực pháp luật huyện Gia Viễn về hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh huyện Gia Viễn năm 2024;

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật xã Gia Phong xây dựng Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật xã Gia Phong (sau đây gọi tắt là Hội đồng phối hợp xã) năm 2024, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp xã theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL;

- Nâng cao vị trí, phát huy đầy đủ vai trò của Hội đồng phối hợp xã trong công tác tham mưu giúp Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác PBGDPL theo phương châm hướng về cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, nhân dân;

- Tăng cường sự phối hợp giữa các ban, ngành và thành viên Hội đồng phối hợp xã đảm bảo sự kết nối, lồng ghép các hoạt động; đổi mới cách thức hoạt động của Hội đồng phối hợp xã, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu từng bước thực hiện chuyển đổi số với lộ trình phù hợp.

2. Yêu cầu:

- Bám sát nội dung, yêu cầu về công tác PBGDPL được xác định trong các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện.

- Lựa chọn nội dung, đa dạng hoá các hình thức PBGDPL đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh, gắn với xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, với các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần xác định hướng dư luận;

- Xác định cụ thể trách nhiệm thực hiện cho các thành viên của Hội đồng phối hợp xã; đề cao trách nhiệm của thành viên Hội đồng, triển khai các nhiệm vụ được giao;

- Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, lồng ghép; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL, hoà giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Xây dựng, tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn xã:

- Chủ trì thực hiện: Công chức Tư pháp - Hộ tịch;

- Cơ quan phối hợp: Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL xã, các ban, ngành có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý I/2024.

2. Xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai các hoạt động của Hội đồng phối hợp xã năm 2024:

- Chủ trì thực hiện: Công chức Tư pháp - Hộ tịch;

- Cơ quan phối hợp: Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL xã, các ban, ngành có liên quan;

- Nội dung, thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan cấp trên;

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2024.

3. Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng phối hợp xã:

- Chủ trì thực hiện: Công chức Tư pháp - Hộ tịch;

- Cơ quan phối hợp: Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL xã, các ban, ngành có liên quan;

- Hình thức thực hiện: Tổ chức Hội nghị chuyên đề, lồng ghép, hướng về cơ sở; xây dựng, cho ý kiến về các dự thảo báo cáo và các văn bản khác bằng các hình thức phù hợp…;

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2024.

4. Kiện toàn về tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật xã, chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL:

- Chủ trì thực hiện: Công chức Tư pháp - Hộ tịch;

- Nội dung thực hiện: Thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp; phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm của từng thành viên trong việc tham mưu triển khai công tác PBGDPL; nghiên cứu đề xuất các chủ trương, chính sách, giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL trong thời gian tới;

- Cơ quan phối hợp: Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL xã, các ban, ngành có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý II, III/2024.

5. Rà soát đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo hướng chuyên sâu; đảm bảo báo cáo viên pháp luật đủ tiêu chuẩn, thực sự có năng lực và hoạt động thực chất; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ này:

- Chủ trì thực hiện: Công chức Tư pháp - Hộ tịch;

- Cơ quan phối hợp: Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL xã, các ban, ngành có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý I, II/2024.

6. Triển khai công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng phối hợp xã năm 2024:

6.1. Triển khai thực hiện Đề án, văn bản về phổ biến giao dục pháp luật, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật:

- Chủ trì thực hiện: Công chức Tư pháp - Hộ tịch;

- Cơ quan phối hợp: Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL xã, các ban, ngành có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2024.

6.2. Tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến công tác PBGDPL theo đề nghị của cơ quan cấp trên:

- Chủ trì thực hiện: Công chức Tư pháp - Hộ tịch;

- Cơ quan phối hợp: Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL xã, các ban, ngành có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Theo tiến độ văn bản được giao.

6.3. Phổ biến, giáo dục pháp luật:

a) Nội dung: Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, gắn với tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và chào mừng các ngày kỷ niệm, sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương.

b) Hình thức thực hiện:

- Tổ chức Hội nghị lồng ghép; biên soạn, cấp phát tài liệu tuyên truyền,...;

- Biên soạn các bài viết trên Trang thông tin điện tử của xã;

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL thông qua việc nâng cao chất lượng PBGDPL trên Trang thông tin điện tử của xã; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL;

- Duy trì và phát huy các hình thức PBGDPL sáng tạo, có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; chú trọng phát huy vai trò của thành viên Hội đồng phối hợp xã với các nhiệm vụ PBGDPL trong nhà trường, PBGDPL cho đối tượng đặc thù theo quy định của Luật PBGDPL.

c) Tổ chức thực hiện:

- Chủ trì thực hiện: Công chức Tư pháp - Hộ tịch;

- Cơ quan phối hợp: Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL xã, các ban, ngành có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2024.

6.4. Triển khai thực hiện các Đề án, Chương trình, Kế hoạch và PBGDPL:

- Cơ quan chủ trì: Các thành viên của Hội đồng được giao chủ trì, tham mưu các nhiệm vụ theo Đề án, Chương trình, Kế hoạch về PBGDPL;

- Cơ quan phối hợp: Các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL xã có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2024.

6.5. Công tác xây dựng, đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật:

- Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp - Hộ tịch;

- Cơ quan phối hợp: Các ban, ngành có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2024.

7. Tổ chức triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2024:

- Chủ trì thực hiện: Công chức Tư pháp - Hộ tịch;

- Cơ quan phối hợp: Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL xã, các ban, ngành có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2024 (cao điểm từ ngày 01/11 - 09/11/2024) và theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

8. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã phát động, hưởng ứng các cuộc thi tìm hiểu pháp luật:

- Chủ trì thực hiện: Công chức Tư pháp - Hộ tịch;

- Cơ quan phối hợp: Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL xã, các ban, ngành có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch, hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

9. Thực hiện chính sách huy động các nguồn lực xã hội tham gia hoạt động PBGDPL:

- Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp - Hộ tịch;

- Cơ quan phối hợp: Các ban, ngành, đoàn thể có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2024.

10. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật:

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phù hợp với yêu cầu tình hình mới và hướng dẫn của Bộ Tư pháp; khai thác dữ liệu, tin tức trên Cổng thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật quốc gia, Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Bình ngay sau khi vận hành.

- Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp - Hộ tịch;

- Cơ quan phối hợp: Công chức Văn hóa - Xã hội, các ban, ngành, đoàn thể có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn, yêu cầu của cơ quan cấp trên.

11. Tổ chức kiểm tra và sơ kết, tổng kết hoạt động của Hội đồng:

11.1. Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Tổ chức tự kiểm tra công tác PBGDPL tại xã;

- Chủ trì thực hiện: Công chức Tư pháp - Hộ tịch;

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Thành viên Hội đồng phối hợp xã;

- Thời gian thực hiện: Quý IV/năm 2024.

11.2. Tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động của Hội đồng phối hợp xã năm 2024:

- Chủ trì thực hiện: Ủy ban nhân dân xã;

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Công chức Tư pháp - Hộ tịch, thành viên Hội đồng phối hợp xã;

- Thời gian thực hiện: 06 tháng, năm bằng hình thức phù hợp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Tư pháp - Hộ tịch:

Chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã, làm đầu mối, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Trên cơ sở Kế hoạch này, đề nghị thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL xã, các ban, ngành, đoàn thể có liên quan có trách nhiệm tham gia đầy đủ hoạt động của Hội đồng phối hợp xã; thực hiện các nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng phối hợp về thực hiện nhiệm vụ; chịu trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

3. Kinh phí thực hiện: Ngân sách xã và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Hội đồng phối hợp xã đề nghị các thành viên Hội đồng phối hợp xã, các ban, ngành, đoàn thể có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch này./.

 

Nơi nhận:

- Phòng Tư pháp huyện;

- TT Đảng ủy;

- TT HĐND xã;

- CT, PCT UBND xã;

- Thành viên HĐPH xã;

- Lưu: HĐPH.

TM. HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

Đinh Thành Nam

 

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập