Xã Gia Phong Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2023
Năm 2023, là năm giữa nhiệm kỳ, với quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 và mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2023;           Ủy ban nhân dân xã Gia Phong xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thằng lợi nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ GIA PHONG

 

 


Số:  08/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Gia Phong, ngày 06 tháng 02 năm 2023

 

 

KẾ HOẠCH

Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ

phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2023

 

 


          Năm 2023, là năm giữa nhiệm kỳ, với quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 và mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2023;

          Ủy ban nhân dân xã Gia Phong xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thằng lợi nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2023, cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng đặc biệt là Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng” tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động nhằm nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm cao trong việc triển khai và thực hiện tốt các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.          

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với công tác thi đua, khen thưởng để xây dựng cơ quan, địa phương vững mạnh toàn diện, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

2. Tích cực hưởng ứng, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm đã được Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp phát động: Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở” và các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác của tỉnh, của huyện gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2023 “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao để thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề cấp bách và để phát động các phong trào thi đua phong phú, hấp dẫn, dễ thực hiện.

Gắn phong trào thi đua của xã với các phong trào thi đua của các ban, ngành, đoàn thể với nội dung, chỉ tiêu cụ thể.

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

1. Mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát:

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19, không lơ là chủ quan đảm bảo linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất. Phát triển phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, hình thức sản xuất tiên tiến gắn với các sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tập trung phát triển các ngành dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Phát triển toàn diện đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội và giảm nghèo bền vững; phát huy giá trị văn hóa lịch sử gắn với bảo vệ môi trường và di sản; chủ động trong phòng chống thiên tai, bão lũ và ứng phó với biến đổi khí hậu. Nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền; củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

2.1. Thi đua trong công tác phòng, chống dịch Covid-19:

Trên cơ sở phát huy kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch Covid-19  tiếp tục thực hiện các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện

2.2. Thi đua sản xuất công nghiệp, đầu tư xây dựng và thu hút đầu tư:

Tích cực thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, các dự án công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn vào sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế; tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đảm bảo các công trình hoàn thành đúng kế hoạch; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đúng quy định của Nhà nước; huy động các nguồn vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng.

2.3. Thi đua sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới:

Phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp an toàn, theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến; tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân tích cực, chủ động hơn nữa trong việc phòng trừ sâu bệnh, diệt chuột bảo vệ sản xuất; tiếp tục duy trì diện tích gieo trồng, tập trung các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Phát triển các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, con nuôi đặc sản phù hợp với nhu cầu thị trường; nhân rộng mô hình kinh tế gia trại đem lại hiệu quả kinh tế cao theo phương thức chăn nuôi hữu cơ, đặc sản. Tích cực phòng, chống dịch bệnh, có biện pháp ứng phó với diễn biến phức tạp, lâu dài, khó lường của Dịch tả lợn Châu Phi. Tiếp tục duy trì, phát triển diện tích nuôi trồng thuỷ sản theo quy hoạch đã được phê duyệt, nuôi trồng các loại thuỷ sản an toàn sinh học để tăng giá trị trên một đơn vị diện tích nuôi trồng. 

Từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp. Tiếp tục huy động các nguồn lực, dự án; từng bước nâng cấp, xây dựng hệ thống kênh mương, thuỷ lợi nội đồng, chủ động tưới tiêu phục vụ sản xuất; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, chủ động trong công tác PCTT&TKCN năm 2023.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2023; tăng cường lồng ghép các dự án, huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2023, phấn đấu có 02 thôn đạt chuẩn các tiêu chí Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu.

2.4. Công tác tài nguyên, môi trường và giải phóng mặt bằng:

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; khai thác sử dụng hiệu quả tài nguyên; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn; chủ động thực hiện có hiệu quả các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường.

Tập trung tham mưu, giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những trường hợp còn tồn tại, vướng mắc trong những năm trước đây và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân sau dồn điền đổi thửa; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai thực hiện dự án Hiện đại hóa hệ thống hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về đất đai mới phát sinh; từng bước xử lý những vi phạm cũ. Tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện nghiêm các quy định về việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trên địa bàn, đảm bảo bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đúng kế hoạch nhằm thu hút, đón nhận thêm các công trình, dự án mới.

2.5. Hoạt động tài chính, thương mại và dịch vụ:

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu, phấn đấu tăng thu, cơ cấu lại ngân sách theo chủ trương giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư; nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ưu tiên cho đầu tư phát triển. Tập trung huy động; nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư.

Khuyến khích phát triển các hoạt động dịch vụ, thương mại, vận tải, bưu chính, viễn thông,… thúc đẩy sản xuất phát triển, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; tăng cường kiểm soát thị trường, chống gian lận thương mại.

2.6. Về phát triển Văn hoá - Xã hội:

a) Giáo dục và Đào tạo:

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển giáo dục toàn diện; đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Huy động nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất trường học để duy trì và nâng cao mức độ đạt chuẩn quốc gia.

Đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với đổi mới phương pháp dạy học và quản lý giáo dục. 

b) Công tác y tế, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân:

Tiếp tục thực hiện linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện; đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo kế hoạch.

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Trạm Y tế. Tăng cường đầu tư xây dựng, nâng cấp trạm y tế xã, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh. Phấn đấu mức giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng.

Tập trung thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông dân số, kế hoạch hóa gia đình, từng bước nâng cao chất lượng dân số, mức giảm tỷ lệ sinh 0,150/00. Tiếp tục thực hiện các giải pháp để năm 2023 có 93,5% dân số tham gia bảo hiểm y tế và tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân.

c) Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Duy trì và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát triển các phong trào thể dục thể thao ở cơ sở. Tăng cường hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở, bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện số hóa phát thanh, truyền hình theo lộ trình của tỉnh, của huyện.

d) Công tác an sinh xã hội:

Thực hiện đúng đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với người có công và các đối tượng chính sách. Tổ chức lồng ghép và thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Kế hoạch xuất khẩu lao động. Xây dựng kế hoạch đào tạo nghề, phát triển nghề thủ công, dịch vụ, nâng chất lượng hiệu quả công tác dạy nghề cho lao động nông thôn, phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách phát triển sản xuất. Thực hiện tốt công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em, thúc đẩy bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ.

e) Công tác tôn giáo:

Tăng cường quản lý nhà nước về các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, nắm chắc tình hình, chủ động giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề nghị chính đáng của các cơ sở tôn giáo và các vụ việc về an ninh trật tự tôn giáo ngay từ cơ sở.

2.7. An ninh - Quốc phòng:

Nắm chắc tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ động giải quyết các vấn đề mới phát sinh ngay từ cơ sở. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn”. Đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội; kiềm chế giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.

Duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu. Tiếp tục thực hiện tốt quy hoạch thế trận quân sự gắn với phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; các chính sách hậu phương quân đội. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; hoàn thành công tác tuyển quân, công tác huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo cả về số lượng và chất lượng; đón nhận và tư vấn giới thiệu việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; phối hợp làm tốt công tác PCTT&TKCN, phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Tiếp tục giải quyết tốt các chế độ, chính sách cho các đối tượng đảm bảo đúng quy định.

2.8. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, tư pháp, phòng chống tham nhũng:

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác xây dựng chính quyền, chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã, tiếp tục triển khai có hiệu quả phần mềm “Một cửa điện tử”, chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06 theo lộ trình, kế hoạch. Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; hệ thống quản lý văn bản, điều hành (phần mềm VNPT-iOffice), chứng thư số phục vụ hoạt động quản lý, điều hành. Từng bước sử dụng hiệu quả Hệ thống thông tin họp và xử lý công việc (Ecabinet).

- Nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Tăng cường thực hiện kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành, kỷ luật lao động; thực hiện nghiêm chế độ làm việc, hội họp, tiếp dân đảm bảo nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả QLNN; thực hiện tốt công tác quản lý địa giới hành chính trên địa bàn. Phát động phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả; bình chọn, xét duyệt khen thưởng đúng quy định.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật, chú trọng đổi mới hình thức, mở rộng đối tượng phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật; tập trung thực hiện có hiệu quả công tác chứng thực, hộ tịch, hòa giải cơ sở; kiểm soát thủ tục hành chính và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn.

- Chấp hành chính sách, pháp luật, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai, tài chính - ngân sách, quản lý xây dựng cơ bản, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, việc chấp hành các nhiệm vụ, công vụ... Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các tổ chức, cá nhân có sai phạm. Tăng cường công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý và giải quyết đơn thư của công dân, nhất là các vụ việc tồn đọng, phức tạp. Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện:

Phong trào thi đua tổ chức trong năm 2023, bao gồm các bước cụ thể sau:

          Đợt 1: Thời gian từ 01/01/2023 đến ngày 30/6/2023, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) và kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023).

- Tích cực phấn đấu trong các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua, phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid - 19” và phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện nếp sống văn hoá công sở”.

Đợt 2: Thời gian từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/12/2023, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023); 78 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1945 - 22/12/2023); thi đua hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã năm 2023.

2. Nội dung thực hiện:

- Sơ kết phong trào thi đua: Tháng 07/2023.

- Tổng kết phong trào thi đua: Lồng ghép hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, hoàn thành trước 20/01/2024.

3. Phân công nhiệm vụ:

- Các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng và phát động phong trào thi đua phù hợp với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

- Giao Hội đồng Thi đua, Khen thưởng hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch này.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp để triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua, động viên thành viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua.

- Đề nghị Ban Tuyên giáo - Khối dân vận xã tuyên truyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, giới thiệu các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2023, Ủy ban nhân dân xã đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân xã để chỉ đạo, giải quyết./

 

Nơi nhận:

- UBND huyện;

- TT Đảng ủy;

- TT HĐND xã;

- CT, PCT UBND xã;

- MTTQ và các tổ chức CT-XH;

- Cán bộ, công chức xã;

- Trang thông tin điện tử xã;

- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 Đinh Huy Lựa


  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập