KẾ HOẠCH Triển khai Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” trên địa bàn xã Gia Phong
Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 18/01/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn về triển khai Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” trên địa bàn huyện Gia Viễn;

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ GIA PHONG

 


Số:  09/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Gia Phong, ngày 22 tháng 01 năm 2024

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” trên địa bàn xã Gia Phong

 


          Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 18/01/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn về triển khai Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” trên địa bàn huyện Gia Viễn;

          Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch triển khai, cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; từ đó, nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động, tích cực tham gia bằng những hành động và việc làm cụ thể, góp phần thực hiện thành công chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

b) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể trong việc chỉ đạo, triển khai Phong trào thi đua, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trên địa bàn xã.

c) Nội dung và hình thức thi đua thiết thực, hiệu quả nhằm bảo đảm công bằng xã hội về cơ hội học tập và bình đẳng xã hội về điều kiện học tập, bảo đảm mọi công dân đều được tiếp cận hệ thống giáo dục mở.

d) Tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch về xây dựng xã hội học tập của tỉnh, của huyện và của xã giai đoạn 2021 - 2030.

2. Yêu cầu:

a) Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng, tạo nên cuộc vận động người người học tập, nhà nhà học tập. Việc đánh giá kết quả Phong trào thi đua phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các ban, ngành, đoàn thể và thực hiện lồng ghép các danh hiệu thi đua về xây dựng xã hội học tập với Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

b) Triển khai sâu rộng Phong trào thi đua với nội dung, hình thức phong phú, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, thực chất, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; gắn kết với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác, tránh trùng lặp, chồng chéo trong quá trình tổ chức thực hiện; phát huy được sáng kiến, sáng tạo và huy động, tập trung được nguồn lực của nhà nước, địa phương cũng như toàn xã hội.

c) Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Phong trào thi đua; định kỳ sơ kết, tổng kết Phong trào thi đua để kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, phát huy và chia sẻ các sáng kiến, kinh nghiệm hay, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo trong xây dựng xã hội học tập; công nhận, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong Phong trào thi đua.

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và hiệu quả của công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập và mô hình học tập trong điều kiện nền kinh tế số, xã hội số; thi đua học tập suốt đời; có sáng kiến, giải pháp khuyến khích và phát triển văn hóa học tập trong cộng đồng.

2. Kịp thời hỗ trợ và đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho các đối tượng học tập suốt đời.

3. Thi đua nâng cao năng lực sử dụng các công nghệ học tập hiện đại, chuyển đổi số trong các hoạt động học tập suốt đời; nâng cao năng lực số và năng lực sử dụng ngoại ngữ cho người dân, thực hiện học tập mọi lúc, mọi nơi bằng mọi phương pháp để phục vụ cho công việc.

4. Thi đua đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và xây dựng mô hình công dân học tập; xây dựng văn hóa đọc.

5. Nhân dân thi đua tiếp cận kịp thời các xu thế và kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực giáo dục người lớn, học tập suốt đời, học tập trực tuyến trong hệ thống giáo dục mở.

6. Triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp và tập trung nguồn lực, huy động sự tham gia, phối hợp của các tổ chức, cá nhân trong việc thúc đẩy học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch Xây dựng xã hội học tập xã Gia Phong, giai đoạn 2021 - 2030.

III. TIÊU CHÍ THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Tiêu chí thi đua:

a) Đối với cấp xã:

- Thực hiện đầy đủ các chính sách thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập do tỉnh và huyện ban hành. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

- Có nhiều sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong triển khai thực hiện nội dung Phong trào thi đua. - Được công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã theo tiêu chí do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

b) Đối với hộ gia đình, dòng họ:

- Đạt danh hiệu “Gia đình học tập” và “Dòng họ học tập” theo tiêu chí do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam ban hành.

- Có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, vật chất xây dựng thôn xóm trở thành “Cộng đồng học tập” trên địa bàn xã.

c) Đối với các doanh nghiệp (doanh nghiệp, hợp tác xã…):

- Có những đóng góp cụ thể, thiết thực trong công tác xây dựng xã hội học tập và được cấp có thẩm quyền ghi nhận.

- Ban hành quy định cụ thể về việc học tập, bồi dưỡng thường xuyên cho người lao động trong cơ quan, đơn vị.

- Có chế độ, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên học tập nâng cao trình độ.

- Các tổ chức trong doanh nghiệp được công nhận “Đơn vị học tập” theo tiêu chí do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

d) Đối với cá nhân:

- Được công nhận danh hiệu “Công dân học tập” theo tiêu chí do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam ban hành.

- Có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, vật chất xây dựng xã hội học tập ở địa phương/cơ quan, đơn vị.

e) Đối tượng khác:

Các hội, doanh nhân, trí thức, nhà khoa học, các gia đình, cá nhân trong và ngoài nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài... có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, vật chất xây dựng xã hội học tập ở địa phương.

2. Hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng:

a) Khen thưởng hàng năm:

Căn cứ kết quả thực hiện Phong trào thi đua của các tập thể, cá nhân, Ủy ban nhân dân xã xem xét biểu dương, khen thưởng kịp thời theo thẩm quyền bằng hình thức phù hợp và theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

b) Khen thưởng trong đợt sơ kết giai đoạn 2023 - 2025 và tổng kết giai đoạn 2023 - 2030:

- Hình thức khen thưởng:

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

+ Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương;

+ Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

- Tiêu chuẩn khen thưởng: Căn cứ thành tích trong thực hiện Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” trên địa bàn xã, việc xét khen thưởng cho các tập thể, hộ gia đình và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy - Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các ban, ngành, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Phong trào thi đua; sơ kết, tổng kết và biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

2. Tham gia rà soát, xây dựng, hoàn thiện, ban hành các chính sách thúc đẩy công tác xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời; có chính sách thu hút, khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong công tác xây dựng xã hội học tập.

3. Triển khai hiệu quả các chương trình, đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời đến năm 2030 và xây dựng mô hình công dân học tập.

4. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, gắn với sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tăng cường tuyên truyền về các điển hình tiêu biểu, phổ biến những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong xã hội về tinh thần tự học, học tập thường xuyên, suốt đời. Khuyến khích, nhân rộng những tấm gương cần cù, kiên trì, say mê học tập, đổi mới sáng tạo.

5. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu; phát huy vai trò gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên về tinh thần tự học và tinh thần khuyến học, khuyến tài, ý thức vận động lôi cuốn toàn xã hội thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua.

6. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức thực hiện Phong trào thi đua, phát triển các nền tảng, tài nguyên giáo dục dùng chung phù hợp trên không gian mạng và hỗ trợ công tác giám sát, đánh giá kết quả triển khai phong trào thi đua.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2023 đến năm 2030, chia thành 02 giai đoạn:

1. Giai đoạn 1 (2023 - 2025): Tổ chức triển khai thực hiện Phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực; tiến hành sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai giai đoạn tiếp theo.

2. Giai đoạn 2 (2026 - 2030): Trên cơ sở sơ kết, đánh giá kết quả việc thực hiện giai đoạn 1, Ủy ban nhân dân xã phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của Phong trào thi đua và tổng kết vào năm 2030.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Ngân sách xã và các nguồn huy động hợp pháp khác.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các ban, ngành, đoàn thể thực hiện các nội dung của Phong trào thi đua về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phù hợp chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tại địa phương. Xem xét, thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua trên cơ sở hợp nhất với ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030 của xã để tổ chức thực hiện Phong trào.

2. Công chức Văn phòng - Thống kê: Phối hợp với công chức Văn hóa - Xã hội tham mưu thực hiện Phong trào thi đua; thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua của xã. Tham mưu tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết, đánh giá Phong trào thi đua.

3. Công chức Tài chính - Kế toán: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã bố trí kinh phí chi thường xuyên để thực hiện Kế hoạch theo quy định của luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

4. Công chức Văn hóa - Xã hội:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và Đào tạo, về tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua.

5. Hội Khuyến học xã: Chủ trì tổ chức triển khai thi đua thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ liên quan đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong hệ thống tổ chức khuyến học.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các tổ chức Chính trị - Xã hội và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã:

Vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn xã tham gia hưởng ứng Phong trào thi đua; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết; tích cực đề xuất sáng tạo, vận động quần chúng và hội viên, đoàn viên cùng chung tay hưởng ứng hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

7. Các cơ sở thôn:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp tổ chức phong trào thi đua và tham gia đánh giá Phong trào thi đua theo từng giai đoạn.

- Huy động các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia đóng góp trí tuệ, công sức để xây dựng xã hội học tập.

Ủy ban nhân dân xã đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức xã và các cơ sở thôn triển khai thực hiện hiệu quả nội dung kế hoạch này./.

 

Nơi nhận:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;

- TT Huyện ủy;

- TT HĐND xã;

- CT, PCT UBND xã;

- MTTQ và các tổ chức CT-XH;

- Hội Khuyến học xã;

- Các cơ quan, đơn vị;

- Trưởng thôn;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đinh Thành Nam

 

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập