KẾ HOẠCH Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024
KẾ HOẠCH Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ GIA PHONG

 

 


Số:  01/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Gia Phong, ngày 03 tháng 01 năm 2024

 

 

KẾ HOẠCH

Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024

 

 


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính (CCHC) của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo toàn xã trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ.

- Đảm bảo thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện CCHC được phản ánh đầy đủ, kịp thời. Đồng thời, phát huy vai trò tích cực của Đài truyền thanh; nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm cán bộ, công chức phụ trách đưa tin, bài về CCHC.

- Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa theo hướng văn minh, hiện đại.

2. Yêu cầu:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng các nội dung; chú trọng nêu gương các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác CCHC.

- Cập nhật thường xuyên, đầy đủ kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, các bộ thủ tục hành chính trên các loại hình thông tin, tuyên truyền.

- Nội dung thông tin, tuyên truyền được trình bày rõ ràng, chuẩn xác, thu hút người xem. Hướng dẫn về thủ tục hành chính cần chính xác, chi tiết, tăng cường trả lời các tình huống cụ thể.

- Tuyên truyền CCHC gắn với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước; góp phần nâng cao dân trí; phòng chống tham nhũng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội của xã.

- Đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về cải cách hành chính của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và nhân dân trên địa bàn xã.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền:

a) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

b) Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 ban hành tại Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh về Cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã Gia Phong về cải cách hành chính năm 2024. Trong đó, tập trung thông tin, tuyên truyền những nội dung cơ bản:

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chú trọng nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư trên địa bàn xã, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

- Phấn đấu đến năm 2025: 60% hồ sơ công việc tại xã được quản lý, xử lý và luân chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 100% dịch vụ công đáp 3 ứng yêu cầu được cung cấp trực tuyến mức độ 4, được thực hiện truy cập trên nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tổng số hồ sơ đạt ít nhất 50%; 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của tỉnh được tích hợp, kết nối với hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh và liên thông với hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. 50% hoạt động kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

- Nâng cao chỉ số cải cách hành chính; chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của Ủy ban nhân dân xã.

- Nâng cao chất lượng công tác tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện thể chế do các cơ quan Trung ương soạn thảo; nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo kịp thời cụ thể hóa, tổ chức, triển khai, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, có trình độ phù hợp với vị trí việc làm và tiêu chuẩn, đảm bảo đủ năng lực thực thi công vụ.

- Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, rà soát, loại bỏ các thủ tục hành chính rườm rà; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban nhân dân xã đảm bảo chất lượng, hiệu quả nhằm phục vụ nhu cầu chính đáng và hợp pháp của tổ chức, công dân; phát huy dân chủ, đảm bảo tốt hơn quyền làm chủ của người dân.

c) Những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong quá trình triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân xã.

d) Các điển hình tốt trong cải cách hành chính.

đ) Tăng cường tuyên truyền các quy định về văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình; nâng cao hiệu quả thời giờ làm việc theo Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ và tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Hình thức tuyên truyền:

a) Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: Đài truyền thanh, Trang thông tin điện tử của xã; tuyên truyền trực quan (băng zôn, khẩu hiệu, pano…).

b) Cử cán bộ tập huấn bồi dưỡng, quán triệt nội dung kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức; lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo kế hoạch của tỉnh, của huyện.

c) Cập nhật kịp thời bộ thủ tục hành chính mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung lên Trang thông tin điện tử của xã.

d) Đưa nội dung cải cách hành chính, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 một cách phù hợp trong công tác chỉ đạo điều hành.

đ) Ủy ban nhân dân xã đưa nội dung cải cách hành chính vào các buổi họp thường kỳ của đơn vị.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Ngân sách xã và các nguồn huy động hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở kế hoạch này các ngành, đoàn thể cần quán triệt phối hợp tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính đến đoàn viên, hội viên và nhân dân. Ủy ban nhân dân xã giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận trực thuộc, cán bộ, công chức thực hiện như sau:

1. Công chức Văn phòng - Thống kê:

- Tham mưu xây dựng văn bản chỉ đạo điều hành về và triển khai kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính về Phòng Nội vụ huyện.

- Theo dõi tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính của cơ quan, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục, chính xác. Gắn công tác cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động của Ủy ban nhân dân xã.

- Lập danh sách đưa bồi dưỡng kiến thức cải cách hành chính có lồng ghép về nội dung thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính khi có chiêu sinh.

- Cung cấp thông tin về tình hình thực hiện cải cách hành chính, giới thiệu mô hình, các điển hình tốt về cải cách hành chính để nhân rộng.

- Tham mưu đẩy mạnh tuyên truyền về công tác: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy và cải cách chế độ công vụ.

2. Công chức Tư pháp - Hộ tịch:

Lồng ghép nội dung tuyên truyền cải cách hành chính vào chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

3. Công chức Văn hóa - Xã hội:

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên Đài truyền thanh và Trang thông tin điện tử của xã.

- Đổi mới hình thức thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, tăng cường viết các tin, bài về cải cách hành chính… đảm bảo chất lượng tin, bài và thu hút người xem.

- Lồng ghép nội dung tuyên truyển cải cách hành chính với thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử và chuyển đổi số.

4. Công chức Tài chính - Kế toán:

- Tham mưu xây dựng, bố trí kinh phí thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn xã.

- Chủ trì tham mưu thực hiện cải cách hành chính thuộc lĩnh vực cải cách tài chính công.

5. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị - Xã hội:

Phối hợp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, nâng cao nhận thức của Đoàn viên, hội viên và nhân dân về công tác cải cách hành chính, vận động Đoàn viên, hội viên tham gia giám sát thực hiện công tác cải cách hành chính.

Trên đây là kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 của Ủy ban nhân dân xã, đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, các thôn quán triệt và tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy;

- TT HĐND xã

- CT, PCT UBND xã ;

- MTTQ và các tổ chức CT-XH;

- Cán bộ, công chức xã;

- Lưu: VT.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đinh Thành Nam

 

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập