Gia Phong triển khai KẾ HOẠCH Triển khai công tác Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn xã Gia Phong năm 2024
KẾ HOẠCH Triển khai công tác Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn xã Gia Phong năm 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ GIA PHONG

 

 


Số:   05/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Gia Phong, ngày 11 tháng 01 năm 2024

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác Kiểm soát thủ tục hành chính

trên địa bàn xã Gia Phong năm 2024

 

 


          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nhằm bảo đảm việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, có trọng tâm; bảo đảm sự công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Quyền giám sát của cá nhân, tổ chức, nâng cao trách nhiệm Ủy ban nhân dân xã; tiếp nhận và xử lý triệt để các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức.

- Nâng cao trách nhiệm của các ban, ngành, cán bộ, công chức xã trong việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) đảm bảo khách quan, công bằng, kịp thời, chính xác; xác định rõ trách nhiệm của các ban, ngành, bộ phận chuyên môn trong việc kiểm soát TTHC.

- Thông qua việc kiểm soát TTHC nhằm phát hiện việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp, không đảm bảo tính đồng bộ, rườm rà, phức tạp, chồng chéo; gây khó khăn, cản trở trong quá trình giải quyết công việc đối với cá nhân, tổ chức, phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

2. Yêu cầu:

- Huy động sự tham gia, phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, cá nhân, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm soát TTHC; bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, đúng nội dung, không bỏ sót TTHC, đồng thời, phải phân tích rõ các mặt hạn chế, tồn tại (nếu có) của từng TTHC để kiến nghị các phương án đơn giản hóa TTHC trên cơ sở tiếp thu ý kiến của công dân, tổ chức và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.

- Nội dung Kế hoạch bảo đảm đồng bộ các nhiệm vụ kiểm soát TTHC; bảo đảm sự phân công, phối hợp rõ ràng, hợp lý trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng ban, ngành, bộ phận chuyên môn; xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm thực hiện, thời hạn thực hiện.

- Tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân xã; phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức một cách hợp lý, phù hợp, xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm và thời gian thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo Kế hoạch này và sự phối hợp của bộ phận chủ trì.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm soát TTHC:

a) Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát TTHC:

- Bộ phận thực hiện: Văn phòng - Thống kê;

- Bộ phận phối hợp: Cán bộ, công chức xã;

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 15/01/2024.

b) Hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác kiểm soát TTHC:

- Bộ phận thực hiện: Văn phòng - Thống kê;

- Bộ phận phối hợp: Cán bộ, công chức xã;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2024.

c) Cử cán bộ, công chức tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC theo Kế hoạch của tỉnh, của huyện (nếu có):

- Bộ phận thực hiện: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã;

- Bộ phận phối hợp: Văn phòng - Thống kê;

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của tỉnh, của huyện.

d) Truyền thông về công tác kiểm soát TTHC:

- Bộ phận thực hiện: Văn hóa - Xã hội;

- Bộ phận phối hợp: Văn phòng - Thống kê;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2024.

2. Kiểm soát ban hành thủ tục hành chính:

Tham gia đóng ý kiến các quy định TTHC trong Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, của huyện.

- Bộ phận thực hiện: Các ban, ngành, bộ phận chuyên môn có quy định về TTHC;

- Bộ phận phối hợp: Văn phòng - Thống kê;

- Thời gian thực hiện: Theo chương trình của cơ quan cấp trên.

3. Kiểm soát công bố, công khai thủ tục hành chính:

a) Cập nhật, thống kê, tổng hợp, công bố TTHC: Niêm yết công khai toàn bộ các TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã:

- Bộ phận thực hiện: Các bộ phận chuyên môn có TTHC thay đổi;

- Bộ phận phối hợp: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên theo quy định.

b) Công khai TTHC trên Trang thông tin điện tử của xã:

- Bộ phận thực hiện: Ban Biên tập Trang thông tin điện tử xã;

- Bộ phận phối hợp: Các bộ phận chuyên môn;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2024.

4. Kiểm soát thủ tục hành chính:

a) Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 04/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Bộ phận thực hiện: Văn phòng - Thống kê;

- Bộ phận phối hợp: Cán bộ, công chức xã, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên theo quy định.

b) Đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho cá nhân, tổ chức:

- Bộ phận thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã;

- Bộ phận phối hợp: Cán bộ, công chức xã;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên theo quy định.

c) Kiểm soát việc giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng các văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC năm 2024:

- Bộ phận thực hiện: Văn phòng - Thống kê;

- Bộ phận phối hợp: Cán bộ, công chức xã;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên theo quy định.

d) Tiếp tục thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ:

- Bộ phận thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã

- Bộ phận phối hợp: Cán bộ, công chức xã, Bưu điện huyện Gia Viễn;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên theo quy định.

5. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính:

a) Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo quy định:

- Bộ phận thực hiện: Văn phòng - Thống kê;

- Bộ phận phối hợp: Bộ Tiếp công dân xã;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên theo quy định.

b) Tiếp nhận, chuyển phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính đến các bộ phận chuyên môn:

- Bộ phận thực hiện: Văn phòng - Thống kê;

- Bộ phận phối hợp: Cán bộ, công chức xã;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên theo quy định.

c) Theo dõi, đôn đốc việc xử lý phản ánh, kiến nghị; tổng hợp báo cáo theo kết quả xử lý:

- Bộ phận thực hiện: Văn phòng - Thống kê;

- Bộ phận phối hợp: Bộ Tiếp công dân xã;

- Thời gian thực hiện: Định kỳ theo Quý.

6. Tổ chức rà soát, đánh giá thủ tục hành chính:

Có kế hoạch riêng.

7. Tổ chức tự kiểm tra công tác kiểm soát TTHC:

Nội dung tự kiểm tra, đánh giá công tác kiểm soát TTHC và việc thực hiện giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã được kết hợp với kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024 (giao Văn phòng - Thống kê tham mưu xây dựng kế hoạch).

8. Công tác tuyền thông, hỗ trợ công tác kiểm soát TTHC:

a) Phối hợp lập danh sách đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC:

- Bộ phận thực hiện: Văn phòng - Thống kê;

- Bộ phận phối hợp: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã;

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của Phòng Nội vụ.

b) Báo cáo thực hiện kiểm soát TTHC:

- Bộ phận thực hiện: Văn phòng - Thống kê;

- Bộ phận phối hợp: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã;

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hành quý, 6 tháng, năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng - Thống kê:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã triển khai Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2024 theo quy định.

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này tại các bộ phận chuyên môn; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định; báo cáo, đề xuất xử lý các vướng mắc và triển khai các nhiệm vụ đột xuất có liên quan đến hoạt động kiểm soát TTHC của xã.

- Phối hợp với Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã thực hiện tốt công tác giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn; nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, tạo tiền đề hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chung của xã.

2. Các bộ phận chuyên môn:

Chủ động kiểm soát chặt chẽ các TTHC thuộc phạm vi phụ trách tham mưu thực hiện; chủ động thống kê các TTHC được công bố mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ sau khi có Quyết định công bố mới của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã.

3. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã:

- Tiếp tục duy trì có hiệu quả và đẩy mạnh nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, đảm bảo mọi điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã.

- Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tác phong làm việc, thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC trong công tác giải quyết TTHC.

- Phối hợp xây dựng các tin, bài tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC và ứng dụng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC vào hoạt động giải quyết TTHC.

4. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử xã:

Thường xuyên liên hệ với bộ phận đầu mối kiểm soát TTHC để đăng tải kịp thời các thông tin mới nhất về quy định TTHC trên Trang thông tin điện tử của xã.

5. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị - Xã hội:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện thông tin, tuyên truyền công tác kiểm soát TTHC tới cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng cải cách hành chính, kiểm soát TTHC của Ủy ban nhân dân xã.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát TTHC được bố trí trong dự toán kinh phí hoạt động năm 2024 của Ủy ban nhân dân xã.

Trên đây là kế hoạch triển khai công tác Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn xã Gia Phong năm 2024, Ủy ban nhân dân xã đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện hiệu quả nội dung kế hoạch này./.

 

Nơi nhận:

- UBND huyện;

- Văn phòng HĐND&UBND huyện;

- TT Đảng ủy;

- TT HĐND xã;

- CT, PCT UBND xã;

- MTTQ và các tổ chức CT-XH;

- Cán bộ, công chức xã;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đinh Thành Nam

 

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập