Xã Gia Phong xây dựng KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021 - 2025” năm 2024
Xã Gia Phong  xây dựng KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021 - 2025” năm 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ GIA PHONG

 

 


Số: 17/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Gia Phong, ngày 22 tháng 02 năm 2024

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao

chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Ninh Bình,

giai đoạn 2021 - 2025” năm 2024

 

 


          Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 21/02/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn về thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021-2025” năm 2024;

          Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục quán triệt việc thực hiện Đề án đến các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức và các cơ sở thôn. Thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án, xác định rõ nội dung trọng tâm thực hiện trong năm 2024.

2. Việc tổ chức thực hiện Đề án phải đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả và bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức và các cơ sở thôn.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

- Tiếp tục tuyên truyền chủ trương, định hướng của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận chính quyền; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo an toàn thông tin đến mọi người dân; đồng thời nâng cao nhận thức cho lãnh đạo, cán bộ, công chức về lợi ích của chuyển đổi số trong công tác quản lý điều hành, phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội của xã.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Tiếp tục triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại; thực hiện rà soát, đơn giản hóa, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư, trọng tâm là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

- Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, quy định về đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của Nhân dân.

- Tổ chức tự kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với kiểm tra thực hiện cải cách hành chính, kiểm tra công vụ.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công tác dân vận và công tác nắm tình hình Nhân dân; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, nâng cao nhận thức về công tác dân vận.

- Phối hợp triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025; đầu tư xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả trên các lĩnh vực.

- Tập trung phát triển kinh tế - xã hội, công khai minh bạch trong hoạt động quản lý điều hành, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

- Nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; quan tâm giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, nhất là những người nghèo, người yếu thế.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ hòa giải cơ sở.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả nội dung kế hoạch này.

- Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội giám sát đối với hoạt động của chính quyền, cán bộ, công chức; tham gia phản biện xã hội đối với các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, dự án quan trọng của xã.

- Giao công chức Văn phòng - Thống kê tham mưu giúp Ủy ban nhân dân xã theo dõi và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ huyện;

- TT Đảng ủy;

- TT HĐND xã;

- CT, PCT UBND xã;

- Cán bộ, công chức xã;

- Trưởng thôn;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đinh Thành Nam

 

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập