UBND xã Gia Phong triển khai thực hiện Công văn số 822/UBND-VP ngày 19/5/2023 của UBND huyện
Thực hiện Công văn số 822/UBND-VP ngày 19/5/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn về việc triển khai thực hiện Văn bản số 53/UBND-VP2 ngày 11/5/2023 của UBND tỉnh;           Ủy ban nhân dân xã đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị - Xã hội; đội ngũ cán bộ, công chức; Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc một số nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ GIA PHONG

 

 


Số: 60/UBND-VP

V/v triển khai thực hiện Công văn số 822/UBND-VP ngày 19/5/2023 của UBND huyện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Gia Phong, ngày 26 tháng 5 năm 2023

 

 

                   Kính gửi:

                                      - Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị - Xã hội;

                                      - Đội ngũ cán bộ, công chức xã;

                                      - Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã.

 

          Thực hiện Công văn số 822/UBND-VP ngày 19/5/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn về việc triển khai thực hiện Văn bản số 53/UBND-VP2 ngày 11/5/2023 của UBND tỉnh;

          Ủy ban nhân dân xã đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị - Xã hội; đội ngũ cán bộ, công chức; Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

          1. Kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành. Kịp thời tham mưu, đề xuất xử lý nghiêm theo quy định đối với tổ chức, cá nhân né tránh, đùn đẩy công việc, thoái thác nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định các vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền; xử lý các cán bộ, công chức sợ sai, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ. Đề xuất biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

          2. Chủ động thực hiện các nhiệm vụ được phân công hoặc báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, cho chủ trương giải quyết kịp thời, phù hợp. Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, các vấn đề tồn đọng, kéo dài (nếu có) thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách để tập trung xử lý, giải quyết hiệu quả.

          3. Quan tâm nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất phương án giải quyết các khó khăn, vướng mắc để tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

          4. Triển khai hiệu quả chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, bảo trợ xã hội, hỗ trợ người nghèo và đối tượng chính sách, bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em và tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước. Hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

5. Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu, tiến tới xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

          6. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

          7. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi. Đặc biệt là thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ; các nhiệm vụ về tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính các cấp với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đảm bảo thông suốt, hiệu quả, an ninh, an toàn thông tin. Từ ngày 01/6/2023, không yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin đã được số hóa lưu giữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia. Tiếp tục thực hiện việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử tại Ủy ban nhân dân xã.

8. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã: phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cấp các giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú cho người dân như: Sơ yếu lý lịch, Giấy chứng nhận, Giấy giới thiệu…

9. Cung cấp thông tin chính xác, khách quan về tình hình, kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; định hướng thông tin, tuyên truyền về các vấn đề dư luận quan tâm, không để tạo thành điểm nóng bức xúc; củng cố niềm tin, phát huy tinh thần đoàn kết, tạo sức mạnh tổng hợp, đồng thuận cao trong xã hội.

Ủy ban nhân dân xã đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc các nội dung tại công văn này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo về Ủy ban nhân dân xã để được xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy;

- TT HĐND xã;

- CT, PCT UBND xã;

- Như trên;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đinh Huy Lựa


  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập