UBND xã Gia Phong tiếp tục thực hiện văn hóa công vụ, quy chế văn hóa công sở tại Ủy ban nhân dân xã

Thực hiện Công văn số 967/UBND-NV ngày 09/6/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn về việc tiếp tục thực hiện văn hóa công vụ, quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;           Để tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động, nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và xã hội, Ủy ban nhân dân xã đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị - Xã hội, cán bộ, công chức xã, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã triển khai, thực hiện nghiêm những nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ GIA PHONG

 


Số: 74/UBND-VP

V/v tiếp tục thực hiện văn hóa công vụ, quy chế văn hóa công sở tại Ủy ban nhân dân xã

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Gia Phong, ngày 12 tháng 6 năm 2023

 

 

                   Kính gửi:    

                                      - Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị - Xã hội;

- Cán bộ, công chức xã;

                                      - Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã.

 

          Trong thời gian qua, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở của cán bộ, công chức tại Ủy ban nhân dân xã đã đạt được nhiều kết quả tích cực, quan trọng, tạo bước chuyển biến về tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao gắn với xây dựng môi trường văn hóa công sở văn minh, thân thiện, liêm chính, kiến tạo phục vụ người dân và doanh nghiệp;

          Thực hiện Công văn số 967/UBND-NV ngày 09/6/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn về việc tiếp tục thực hiện văn hóa công vụ, quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;

          Để tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động, nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và xã hội, Ủy ban nhân dân xã đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị - Xã hội, cán bộ, công chức xã, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã triển khai, thực hiện nghiêm những nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch số 21/KH UBND ngày 13/2/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình; Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 23/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện và Kế hoạch 22/KH-UBND ngày 27/3/2023 của Ủy ban nhân dân xã về triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Quy chế văn hóa công sở để nhân dân biết để giám sát.

2. Rà soát, tham mưu sửa đổi quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn và theo quy định của pháp luật. Sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cụ thể trên cơ sở nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân xã đảm bảo đúng nội dung, thời gian quy định. Cán bộ, công chức xã tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Đối với cán bộ, công chức: thực hiện nghiêm Quy chế văn hóa công sở tại Ủy ban nhân dân xã, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

- Thực hiện nghiêm túc việc đeo thẻ trong giờ làm việc đúng quy định tại Quyết định số 06/2008/QĐ-BNV ngày 22/12/2008 của Bộ Nội vụ (trường hợp thẻ bị hư hỏng, đề nghị liên hệ với công chức Văn phòng - Thống kê để bổ sung kịp thời).

- Phải có ý thức tổ chức kỷ luật; sử dụng hiệu quả, thời giờ làm việc, tránh hiện tượng trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; không làm việc riêng trong giờ làm việc hành chính. Chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

- Chấp hành nghiêm các quy định về việc phải làm và không được làm khi thi hành nhiệm vụ, công vụ theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và các quy định của pháp luật có liên quan.

- Trong giao tiếp với người dân, cán bộ, công chức phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

- Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ kỷ cương, trật tự hành chính và đúng thẩm quyền; phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên, trung thực, không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ.

- Không được đánh bạc, không được tham gia vào các tệ nạn xã hội; không được sử dụng đồ uống có cồn ngay trước, trong giờ làm việc và giờ nghỉ trưa; phải tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến hoạt động công vụ.

Ủy ban nhân dân xã đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị - Xã hội, cán bộ, công chức xã, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này./.

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy;

- TT HĐND xã;

- CT, PCT UBND xã;

- Như trên;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đinh Thành Nam


  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập