KẾ HOẠCH Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 26/02/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn về truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia  xây dựng nông thôn mới năm 2024;           Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch thực hiện

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ GIA PHONG

 

 


Số:  26/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Gia Phong, ngày 05 tháng 3 năm 2024

 

 

KẾ HOẠCH

Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia

 xây dựng nông thôn mới năm 2024

 

 


          Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 26/02/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn về truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia  xây dựng nông thôn mới năm 2024;

          Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân trong về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Khơi dậy tinh thần tự giác, ý chí quyết tâm, ý thức trách nhiệm cao của chính quyền và nhân dân tham gia hưởng ứng xây dựng Chương trình nông thôn mới.

- Tuyên truyền, phổ biến những kết quả đã đạt được, bài học kinh nghiệm, cách làm hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương, điển hình tiên tiến trong thực hiện Chương trình để nhân rộng trên địa bàn xã. Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong việc chủ động, tích cực tham gia thực hiện Chương trình theo phương châm “dân biết, làm bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”.

- Nâng cao nhận thức, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xã phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2024.

2. Yêu cầu:

- Nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, bám sát với chủ trương, chính sách, lộ trình Kế hoạch của Trung ương, của tỉnh Ninh Bình, của huyện Gia Viễn về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2024.

- Công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, khách quan bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

- Công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, khách quan bằng nhiều hình thức.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền về chủ trương, cơ chế, chính sách, các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; các văn bản của trung ương, của tỉnh, của huyện về thực hiện Chương trình NTM giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2024. Tập trung tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xã xây dựng nông thôn mới năm 2024.

2. Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn các cấp giai đoạn 2021 - 2025; tuyên truyền các nội dung thành phần, các chuyên đề trong Chương trình NTM, một số nội dung trọng tâm như

- Chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn, phát triển chuỗi giá trị theo hướng kinh tế tuần hoàn, phát huy tính đa giá trị của nông nghiệp, nông thôn, phát triển bền vững, có trách nhiệm, thích ứng với biến đổi khí hậu, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ; phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa.

- Quy hoạch nông thôn, phát triển hạ tầng nông thôn gắn với đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; phát triển ngành nghề nông thôn; triển khai Chương trình OCOP, nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp gắn với liên kết theo chuỗi giá trị; phát triển, hỗ trợ khởi nghiệp, sáng tạo; phát huy tính đa giá trị của nông nghiệp, nông thôn; phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao; ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

- Triển khai Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới xây dựng nông thôn mới thông minh. Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số tại khu vực nông thôn. Đẩy mạnh kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm, gắn với thương mại điện tử, bán hàng trên mạng xã hội...

- Triển khai Chương trình Phát triển du lịch nông thôn gắn với nông thôn mới; tăng cường các hoạt động trải nghiệm du lịch nông thôn gắn với sản phẩm OCOP.

- Triển khai Chương trình Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM. Tập trung nâng cao chất lượng công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn.

- Tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng NTM; đảm bảo bình đẳng giới; cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân nông thôn...; tăng cường năng lực cho các cộng đồng dân cư, cán bộ cơ sở và người dân ở nông thôn…

3. Tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động và sự đồng thuận của toàn xã hội; khơi dậy tinh thần quyết tâm, niềm tin và thu hút sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư trong xây dựng NTM.

4. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể trong tuyên truyền, vận động nêu gương tham gia xây dựng NTM.

5. Nâng cao tuyên truyền về vai trò của người dân trong Chương trình xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò chủ thể của người dân để xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thân, phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, tăng cường an ninh trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ và cải tạo cảnh quan, nâng cao chất lượng môi trường sống nông thôn bền vững.

6. Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh của xã, Trang thông tin điện tử của xã về kết quả xây dựng NTM, các mô hình, điển hình, cách làm hay trong xây dựng NTM… Đồng thời, phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc, những bất cập, hạn chế, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị đề xuất của các cấp, ngành và nhân dân trong quá trình thực hiện Chương trình trên địa xã.

7. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông qua hệ thống phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, tuyên truyền trực quan bằng hình ảnh, khẩu hiệu cụ thể để thực hiện chương trình thường xuyên, liên tục (pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, hội thảo, hội nghị,…) và trải nghiệm thực tế từ đó tăng cường hoạt động thông tin, truyền thông về phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

III. HÌNH THỨC TRUYỀN THÔNG, TUYÊN TRUYỀN

Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông, lồng ghép thông qua các hội nghị của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, các hội nghị của các tổ chức chính trị - xã hội và cơ sở thôn, tuyên truyền trực quan và các hình thức khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Địa chính - NN - XD&MT:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình.

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, bộ phận chuyên môn có liên quan tổ chức triển khai thực hiện truyền thông xây dựng NTM trên địa bàn xã.

- Tổ chức giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết Chương trình hàng năm.

2. Công chức Văn hóa - Xã hội:

Phối hợp với công chức Địa chính - NN - XD&MT, căn cứ vào Bộ tiêu chí NTM xây dựng kế hoạch truyền thông phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

3. Công chức Tài chính - Kế toán:

 Căn cứ khả năng cân đối ngân sách tham mưu cho Ủy ban nhân dân bố trí kinh phí chi thường xuyên để thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản liên quan.

4. Các ban, ngành, đoàn thể của xã:

Tích cực tuyên truyền về Chương trình NTM xã Gia Phong năm 2024 gắn với nhiệm vụ của từng ban, ngành, đoàn thể.

5. Công chức Văn phòng - Thống kê:

Phối hợp với công chức Địa chính - NN - XD&MT tham mưu cho Ủy ban nhân dân tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM". Tham mưu, đề nghị khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”.

7. Các Ban phát triển xây dựng NTM:

Tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, thành tựu trong xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo về Ủy ban nhân dân xã để xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:

- UBND huyện;

- VPĐP NTM huyện;

- TT Đảng ủy;

- TT HĐND xã;

- CT, PCT UBND xã;

- Thành viên BQL XD NTM xã;

- Các ban, ngành, đoàn thể;

- Cán bộ, công chức xã;

- Các Ban phát triển XD NTM;

- Lưu: VT, ĐC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đinh Huy Lựa

 

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập