UBND xã Gia Phong xây dựng KẾ HOẠCH Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 27/02/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024;           Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch triển khai, cụ thể 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ GIA PHONG

 

 


Số: 24/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Gia Phong, ngày 28 tháng 02 năm 2024

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở;

xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024

 

 


          Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 27/02/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024;

          Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch triển khai, cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả, đổi mới mạnh mẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã theo tinh thần Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Hoà giải ở cơ sở; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020, Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thử tướng Chính phủ; Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”; Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê quyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” và các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác PBGDPL, hoà giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đổi mới cách thức tổ chức thực hiện góp phần đưa công tác PBGDPL, hoà giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đi vào thực chất, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân.

- Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với hoạt động chuyển đổi số, xây dựng hệ thống thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đồng bộ, thống nhất trên địa bàn xã.

2. Yêu cầu:

- Quán triệt và thực hiện đầy đủ quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm vụ chính trị của địa phương;

- Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện chủ động triển khai đầy đủ nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PBGDPL và vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp xã;

- Triển khai các nhiệm vụ phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực và nhu cầu xã hội, có trọng tâm, trọng điểm theo hướng đổi mới, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, hướng về cơ sở. Đa dạng hoá các hình thức PBGDPL; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với hoạt động chuyển đổi số; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL, hoà giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

II. NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM

1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

1.1. Các văn bản trọng tâm tuyên truyền, phổ biến:

Tuyên truyền, phổ biến các nội dung được quy định tại Điều 10 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012. Chú trọng vào các luật, pháp lệnh, văn bản mới được thông qua năm 2023, năm 2024; các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; các chính sách quy định về cải cách hành c hính, kiểm soát thủ tục hành chính, dịch vụ công, chuyển đổi số; khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phòng, chống dịch bệnh; chế độ, chính sách đối với người nghèo, người có công với cách mạng, đối tượng yếu thế trong xã hội; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; an toàn giao thông đường bộ; các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của tỉnh, của huyện ban hành trong năm 2023, năm 2024 gắn với tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và chào mừng các ngày kỷ niệm, sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương; các chương trình, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL.

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân xã;

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2024.

1.2. Củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL:

Thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (Hội đồng phối hợp); phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm của từng thành viên trong việc tham mưu triển khai công tác PBGDPL.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân xã;

- Cơ quan phối hợp: Các ban, ngành, đoàn thể có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý I, II năm 2024.

1.3. Củng cố, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật:

a) Rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân xã;

- Cơ quan phối hợp: Các ban, ngành, đoàn thể có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2024.

b) Cử cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật mới và kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL theo kế hoạch của cấp trên.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân xã;

- Cơ quan phối hợp: Các ban, ngành, đoàn thể có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý II, Quý III năm 2024.

1.4. Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2024 đi vào chiều sâu, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của địa phương:

a) Tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức các hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp - Hộ tịch;

- Cơ quan phối hợp: Các ban, ngành, đoàn thể có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2024 (cao điểm từ 01/11/2024 đến 09/11/2024).

b) Tổ chức thực hiện các hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam:

- Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp - Hộ tịch;

- Cơ quan phối hợp: Các ban, ngành, đoàn thể có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2024 (cao điểm từ 01/11/2024 đến 09/11/2024).

1.5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật và phát huy vai trò của phương tiện thông tin đại chúng:

a) Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử; tăng cường ứng dụng mạng xã hội trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Công chức Tư pháp - Hộ tịch, công chức Văn hóa - Xã hội, các ban, ngành, đoàn thể có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2024.

b) Xây dựng chuyên mục, tin, bài truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật trên Hệ thống Đài truyền thanh của xã, Trang thông tin điện tử của xã.

- Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp - Hộ tịch, công chức Văn hóa - Xã hội;

- Cơ quan phối hợp: Các ban, ngành, đoàn thể có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2024.

1.6. Phổ biến, giáo dục pháp tại các trường học:

Tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật tại các trường học bằng các hình thức phù hợp với học sinh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy lợi thế của mạng xã hội, lồng ghép sinh hoạt đoàn, đội...;

- Cơ quan chủ trì: Các trường học;

- Cơ quan phối hợp: Các ban, ngành, đoàn thể có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2024.

1.7. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật:

Tiếp tục thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù theo quy định pháp luật. Chú trọng phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù là người lao động trong doanh nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình, người khuyết tật; người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, người đã chấp hành xong hình phạt tù sớm hoà nhập cộng đồng.

- Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Văn hóa - Xã hội, Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã;

- Cơ quan phối hợp: Các ban, ngành, đoàn thể có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2024.

1.8. Thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025:

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân xã;

- Cơ quan phối hợp: Các ban, ngành, đoàn thể có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2024.

1.9. Xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật:

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 25/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân xã;

- Cơ quan phối hợp: Các ban, ngành, đoàn thể có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2024.

1.10. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch phối hợp trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở giữa Ủy ban nhân dân xã với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Hội Nông dân, Công đoàn cơ sở, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ:

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân xã;

- Cơ quan phối hợp: Các ban, ngành, đoàn thể có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Theo chương trình, đề án, kế hoạch phối hợp.

1.11. Xây dựng, phát hiện và nhân rộng các mô hình điển hình về phổ biến giáo dục pháp luật hoạt động hiệu quả:

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân xã;

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2024.

2. Công tác hòa giải ở cơ sở:

2.1. Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành:

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân xã;

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2024.

2.2. Củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên:

Củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên, chú trọng thu hút người đã từng công tác trong lĩnh vực pháp luật tham gia hoà giải ở cơ sở.

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân xã;

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2024.

2.3. Xây dựng, phát hiện và nhân rộng các Mô hình điển hình về hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả:

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân xã;

- Cơ quan phối hợp: : Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2024.

2.4. Phối hợp thực hiện thủ tục yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở theo quy định tại Chương XXXIII Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2015:

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân xã;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2024.

3. Công tác xây dựng, đánh giá, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật:

3.1. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg; Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 29/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh:

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân xã;

- Cơ quan phối hợp: Các ban, ngành, đoàn thể có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2024.

3.2. Cứ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tham gia tập huấn nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ đánh giá cấp xã đạt chuẩn chuẩn tiếp cận pháp luật:

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân xã;

- Cơ quan phối hợp: Công chức Tư pháp - Hộ tịch;

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2024.

3.3. Tổ chức tự đánh giá, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định tại Quyết định số 25/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP:

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân xã;

- Cơ quan phối hợp: Công chức Tư pháp - Hộ tịch và các ban, ngành, đoàn thể có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2024.

3.4. Tổng hợp các vướng mắc, khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai nhiệm vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định:

- Cơ quan thực hiện: Công chức Tư pháp - Hộ tịch;

- Cơ quan phối hợp: Các ban, ngành, đoàn thể có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2024.

4. Triển khai thực hiện Đề án, văn bản về phổ biến giao dục pháp luật, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật:

4.1. Triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”:

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân xã;

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2024.

4.2. Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”:

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân xã;

- Cơ quan phối hợp: Các ban, ngành, đoàn thể có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên năm 2024.

4.3. Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật về quyền con người:

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân xã;

- Cơ quan phối hợp: Các ban, ngành, đoàn thể có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2024.

4.4. Triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027”:

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân xã;

- Cơ quan phối hợp: Ban Chỉ huy Quân sự xã, các ban, ngành, đoàn thể có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2024.

4.5. Triển khai thực hiện Đề án“Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027”:

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân xã;

- Cơ quan phối hợp: Công an xã, các ban, ngành, đoàn thể có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2024.

5. Tự kiểm tra, đánh giá hoạt động thuộc lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật:

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức tự kiểm tra, khảo sát công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân xã;

- Cơ quan phối hợp: Các ban, ngành, đoàn thể có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2024.

6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật:

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phù hợp với yêu cầu tình hình mới và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên Cổng thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật quốc gia, Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Bình ngay sau khi vận hành.

- Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp - Hộ tịch;

- Cơ quan phối hợp: Công chức Văn hóa - Xã hội, các ban, ngành, đoàn thể có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn, yêu cầu của cơ quan cấp trên.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Ngân sách xã và các nguồn huy động hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các tổ chức chính trị - xã hội: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp và triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Kế hoạch này.

2. Công chức Tư pháp - Hộ tịch: Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan, chủ trì việc tham mưu thực hiện các nội dung kế hoạch theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân huyện, thực hiện tổng hợp kết quả thực hiện trên địa bàn xã, báo cáo Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban nhân dân huyện theo quy định.

3. Công chức Văn hóa - Xã hội: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã tổ chức tuyên truyền các nội dung về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên Trang thông tin điện tử của xã, Hệ thống đài truyền thành và các hình thức tuyên truyền trực quan phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Trên đây là kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024, đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện có hiệu quả nội dung kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân xã để được xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:

- UBND huyện;

- TT Đảng ủy;

- TT HĐND xã;

- CT, PCT UBND xã;

- Các ban, ngành, đoàn thể;

- Cán bộ, công chức xã;

- Lưu: VT, TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đinh Thành Nam

 

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập