UBND xã Gia Phong triển khai thực hiện Công văn số 151/UBND-VP ngày 24/01/2024 của UBND huyện
Thực hiện Công văn số 151/UBND-VP ngày 24/01/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn về việc thực hiện Văn bản số 03/UBND-VP2 ngày 12/01/2024 của UBND tỉnh;

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ GIA PHONG

 

 


Số:  10/UBND-VP

V/v triển khai thực hiện Công văn số 151/UBND-VP ngày 24/01/2024 của UBND huyện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Gia Phong, ngày 25 tháng 01 năm 2024

 

 

                   Kính gửi:

                                      - Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị - Xã hội;

                                      - Cán bộ, công chức xã.

 

          Thực hiện Công văn số 151/UBND-VP ngày 24/01/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn về việc thực hiện Văn bản số 03/UBND-VP2 ngày 12/01/2024 của UBND tỉnh;

          Ủy ban nhân dân xã đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị - Xã hội, cán bộ, công chức xã phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Tích cực quán triệt chủ đề điều hành của năm 2024 là “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững”, tổ chức thực hiện có hiệu quả, kịp thời các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh. Tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, tập trung thực hiện Chương trình công tác năm 2024 của Ủy ban nhân dân xã đảm bảo chất lượng và tiến độ yêu cầu.

2. Phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, yếu kém, không ngừng đổi mới, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thách thức với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, giải pháp mạnh mẽ và hành động quyết liệt, hiệu quả; phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong năm 2024, tạo đà hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3. Đảm bảo tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực vào dịp cuối năm và dịp Tết Nguyên đán.

4. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong các lĩnh vực. Tập trung xây dựng, phát triển, kết nối các nền tảng số, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để tích hợp, chia sẻ thông tin dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân xã. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm cắt giảm giấy tờ, thời gian đi lại và chi phí thực hiện; triển khai các giải pháp cụ thể, thiết thực, tạo đột phá mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

5. Nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 23/01/2024 của Ủy ban nhân dân xã về thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, không để phát sinh “điểm nóng”, khiếu kiện vượt cấp.

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, phối hợp chặt chẽ trong công tác xây dựng, ban hành văn bản; tập trung rà soát các quy định của pháp luật, kịp thời phát hiện những quy định bất cập, gây khó khăn, vướng mắc trong thực hiện để đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch; đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình, ban hành văn bản, nhằm khắc phục triệt để tình trạng nợ đọng văn bản.

6. Chủ động tham mưu, phối hợp, báo cáo giải trình kịp thời, đầy đủ với cơ quan có thẩm quyền trong quá trình các cơ quan xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất có liên quan.

Ủy ban nhân dân xã đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này./.

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy;

- TT HĐND xã;

- CT, PCT UBND xã;

- Như trên;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đinh Huy Lựa

 

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập