KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn xã Gia Phong năm 2023
Căn cứ Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 12/10/2023 của UBND huyện Gia Viễn về triển khai thực hiện thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin về người lao động trên địa bàn huyện Gia Viễn năm 2023; Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 31/5/2023 của UBND huyện Gia Viễn về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện Gia Viễn. UBND xã Gia Phongban hành Kế hoạch triển khai thực hiện thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn xã Gia Phong năm 2023 thuộc nội dung Tiểu dự án 3 của Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ GIA PHONG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 55/KH-UBND

 

Gia Phong, ngày 20 tháng 10 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin

về người lao động trên địa bàn xã Gia Phong năm 2023


Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025; Thông tư số 11/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025; Công văn số 222/LĐTBXH-VL ngày 31/01/2023 về việc thực hiện tiểu dự án “Hỗ trợ việc làm bền vững” thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 về quản lý lao động gắn với cơ sở dữ liệu về dân cư và triển khai Đề án 06/CP của Chính phủ;

Căn cứ Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 12/10/2023 của UBND huyện Gia Viễn về triển khai thực hiện thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin về người lao động trên địa bàn huyện Gia Viễn năm 2023; Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 31/5/2023 của UBND huyện Gia Viễn về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện Gia Viễn. UBND xã Gia Phongban hành Kế hoạch triển khai thực hiện thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn xã Gia Phong năm 2023 thuộc nội dung Tiểu dự án 3 của Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động để xây dựng và quản lý thông tin lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác nhằm phục vụ tốt công tác quản lý Nhà nước về lao động, việc làm; thiết lập sổ lao động điện tử cho người lao động; xây dựng cơ sở dữ liệu về người lao động, cơ sở dữ liệu về việc tìm người - người tìm việc, phục vụ cho việc hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của cung - cầu thị trường lao động trong từng thời kỳ và phục vụ hiệu quả cho công tác chỉ đạo và điều hành của các cấp trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

2. Yêu cầu:

- Công tác triển khai của các cấp địa phương, đơn vị liên quan đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, trung thực, khoa học, khách quan và kế thừa.

- Bảo đảm dữ liệu được thu thập chính xác, đầy đủ, có hệ thống; đáp ứng yêu cầu của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia.

- Cá nhân, người lao động có trách nhiệm cung cấp trung thực, đầy đủ, chính xác các thông tin theo quy định của pháp luật.

- Kết quả thu thập, cập nhật, tổng hợp thông tin bảo đảm phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước về lao động, việc làm và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

- Thông tin, dữ liệu thị trường lao động được quản lý, lưu trữ, bảo mật theo các quy định của pháp luật về lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước.

- Lồng ghép với các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và không trùng lặp, chồng chéo nhiệm vụ.

- Bảo đảm thực hiện hiệu quả, khả thi, tiết kiệm kinh phí, nguồn lực.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đối tượng và phạm vi thu thập:

- Đối tượng cần thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin: là toàn bộ người lao động từ đủ 15 tuổi trở lên đang cư trú tại địa bàn xã Gia Phong (theo Điều 11 Thông tư số 11/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thươmg binh và Xã hội).

Lưu ý: Không thực hiện thu thập người lao động làm việc trong lực lượng vũ trang, lực lượng công an nhân dân

- Phạm vi: Trên địa bàn toàn xã.

2. Thời gian, nội dung thực hiện:

2.1. Thời gian thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin người lao động trên địa bàn xã bắt đầu từ ngày 30/10/2023, hoàn thành xong trước ngày 17/11/2023.

2.2. Nội dung thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin: Cơ sở dữ liệu về người lao động bao gồm các thông tin cơ bản của người lao động, trình độ, kỹ năng lao động, tình trạng việc làm, quan hệ lao động, tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.

2.3. Phương pháp thực hiện:

- Các điều tra viên (10 ông (bà) xóm trưởng các xóm) tiến hành thu thập thông tin theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  

- Sau khi hoàn thành việc thu thập thông tin về người lao động theo Mẫu số 03 điều tra viên nộp về thành viên phụ trách đơn vị mình để tổng hợp gửi  Công an xã để thực hiện cập nhật thông tin người lao động trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; việc chuyển dữ liệu phải được xác nhận giữa Thành viên BCĐ và Công an xã.

- Công an xã triển khai nhập, cập nhật dữ liệu vào phần mềm trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (theo tài liệu hướng dẫn của Bộ Công an và Công an tỉnh).

- Công chức Lao động - Thương binh và xã hội xã thường xuyên cung cấp các thông tin thay đổi hoặc bổ sung các công dân chưa có thông tin cho Công an cấp xã cập nhật vào phần mềm trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo kịp thời, chính xác.

- Cơ quan Công an cung cấp, quản lý thông tin nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cung cấp các thống kê, báo cáo tình hình biến động của người lao động cho ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cùng cấp và đơn vị có liên quan để phục vụ công tác quản lý khi có yêu cầu.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trưởng ban Chỉ đạo:

- Ông Đinh Huy Lựa,  Chủ tịch UBND xã: Chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành hoạt động chung của Ban Chỉ đạo. Quyết định những nội dung trọng tâm của cuộc điều tra rà soát để triển khai thực hiện có hiệu quả. Chủ trì, kết luận các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

2. Phó Trưởng ban thường trực: Ông Đinh Thành Nam, phó CT UBND xã

Thay mặt Trưởng Ban chủ trì và điều phối hoạt động chung của Ban Chỉ đạo xã khi được Trưởng Ban ủy quyền và thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

3. Phó ban: Bà Đỗ Thị Hồng Nhung -  Công chức VH- XH (phụ trách LĐ – TB&XH ):

- Tham mưu cho UBND xã thành lập tổ công tác; xây dựng kế hoạch; tổ chức triển khai và hướng dẫn các điều tra viên các xóm tổ chức thực hiện thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin về người lao động cư trú trên địa bàn xã.

- Tham mưu cho tổ công tác thiết lập cơ chế đối soát thông tin trên Mẫu số 03 đảm bảo thông tin được đầy đủ, chính xác và có xác nhận việc đối soát của Tổ công tác thu thập thông tin xã.

- Tổng hợp mẫu phiếu 03 của các đơn vị xóm chuyển Công an xã nhập thông tin vào dữ liệu dân cư.

4. Công an xã:

- Phối hợp công chức Lao động – TB&XH tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin về người lao động trên địa bàn xã.

- Cung cấp danh sách Người từ đủ 15 tuổi trở lên phân theo thôn trên địa bàn xã và các dữ liệu cần thiết khác phục vụ công tác điều tra.

- Chịu trách nhiệm thực hiện nhập liệu, cập nhật thông tin về người lao động vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo kịp thời, chính xác.

5. Bà Phạm Thị Kiều Anh – công chức VP - TK: Phối hợp với công chức VH – XH (phụ trách LĐ- TB&XH) chuẩn bị giấy mời, cơ sở vật chất phục vụ cho hội nghị của Ban Chỉ đạo.

6. Bà Nguyễn Thị Lệ Dung – công chức TC - KT:

Bố trí kinh phí thực hiện theo phân bổ dự toán của UBND huyện Gia Viễn. hướng dẫn các đơn vị liên quan sử dụng và thanh quyết toán kinh phí phục vụ điều tra, thu thập thông tin đảm bảo đúng quy định hiện hành.

7. Ông Nguyễn Văn Hoàn - Công chức VH – XH (phụ trách VHTTTT)

Chủ trì, phối hợp với công chức VH – XH (phụ trách LĐTB&XH) tuyên truyền về công tác thu thập, cập nhật, thông tin về người lao động cư trú trên địa bàn xã, trên trang thông tin điện tử xã, đài truyền thanh xã  … để mọi người dân biết và phối hợp thực hiện.

8. Ông: Phạm Thành Kim; Trực tiếp đôn đốc, kiểm tra thông tin trên mẫu phiếu 03 tại xóm 1,2 Lỗi sơn.

9. Ông: Đinh Công Thường ; Trực tiếp đôn đốc, kiểm tra thông tin trên mẫu phiếu 03tại xóm 3,4 Lỗi sơn.

10. Bà:Lê Thị Kim Huệ;: Trực tiếp đôn đốc, kiểm tra thông tin trên mẫu phiếu 03 tại xóm 5 Lỗi Sơn; xóm 4 Ngọc động.

11. Bà: Lê Thị Hồng:  Trực tiếp đôn đốc, kiểm tra thông tin trên mẫu phiếu 03 tại xóm 2,3 Ngọc Động.

12. Ông: Hoàng Văn Mạnh; Trực tiếp đôn đốc, kiểm tra thông tin trên mẫu phiếu 03 tại xóm 1 Ngọc Động, xóm Phong Tĩnh.

Lưu ý : các đồng chí phụ trách sau khi kiểm tra mẫu phiểu 03 nộp về công chức văn hóa – xã hội (phụ trách LĐTB&XH) hàng ngày để đảm bảo tiến độ nhập phần mềm dữ liệu.

13. Các điều tra viên(các ông (bà) xóm trưởng các xóm)

- Thu thập thông tin về người lao động cư trú trên địa bàn quản lý đảm bảo tính chính xác, đầy đủ thông tin theo yêu cầu tại Mẫu số 03.

- Để đảm bảo cho công tác nhập dữ liệu thường xuyên cua các điều tra viên hoàn thiện phiếu điều tra nộp về thành viên phụ trách xóm vào 16 giờ hàng ngày.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Triển khai thực hiện thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn xã Gia Phong năm 2023./.

Nơi nhận:

- UBND huyện Phòng LĐTB&XH huyện;

- TT Đảng ủy;TT  HĐND xã;

- Lưu: VP, LĐTBXH.

   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đinh Huy Lựa

 

 

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập