Xã Gia Phong Triển khai thực hiện mô hình Chuyển đổi số cấp xã (phiên bản 1.0) trên địa bàn xã Gia Phong năm 2024
Triển khai thực hiện mô hình Chuyển đổi số cấp xã (phiên bản 1.0) trên địa bàn xã Gia Phong năm 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ GIA PHONG

 

 


Số:  12 /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Gia Phong, ngày 23 tháng 01 năm 2024

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện mô hình Chuyển đổi số cấp xã (phiên bản 1.0)

trên địa bàn xã Gia Phong năm 2024

 

 


          Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 22/01/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn về triển khai thực hiện mô hình Chuyển đổi số cấp xã (phiên bản 1.0) trên địa bàn huyện Gia Viễn năm 2024;

          Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau:

          I. Mô hình Chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (phiên bản 1.0)

1. Quan điểm:

- Mô hình chuyển đổi số cấp xã bao gồm 3 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số ở cấp xã, được cụ thể hóa thông qua các nhóm chỉ tiêu.

- Thực hiện chuyển đổi số ở cấp xã trên cơ sở lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; đáp ứng mục tiêu thu hẹp khoảng cách số giữa khu vực nông thôn và thành thị; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền cấp xã, có khả năng cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp nhanh hơn, chất lượng hơn, ra quyết định nhanh chóng, kịp thời, phát huy tối ưu các nguồn lực sẵn có; nâng cao kỹ năng số cho người dân, mở rộng cơ hội tiếp cận với các dịch vụ, công nghệ số, giúp người dân tương tác với chính quyền được thuận lợi hơn, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm và các nét văn hóa đặc trưng của địa phương trên môi trường số.

2. Mục tiêu chung:

- Xã hoàn thành mô hình Chuyển đổi số cấp xã trong năm 2024.

- Quá trình triển khai thực hiện phải phát huy tối đa những kết quả đạt được, tập trung nguồn lực, huy động sự tham gia, vào cuộc của tất cả lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức, người dân, doanh nghiệp; các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành mô hình Chuyển đổi số cấp xã.

- Đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đảm bảo thiết thực, hiệu quả để thực hiện chuyển đổi số ở cấp xã nhằm đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của lãnh đạo, các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, cách thức, phương thức làm việc của cán bộ, công chức, an toàn, hiệu quả trên môi trường số; cung cấp, phát triển các dịch vụ thông minh, tiện ích để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận, tham gia các hoạt động trên môi trường số nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

- Chú trọng, tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng, công tác bảo vệ bí mật nhà nước; đảm bảo các hệ thống thông tin, hạ tầng mạng hoạt động thông suốt, an toàn, hiệu quả trong quá trình thực hiện chuyển đổi số.

3. Mục tiêu cụ thể:

Thực hiện theo mô hình Chuyển đổi số cấp xã, phiên bản 1.0, bao gồm các nhóm chỉ tiêu:

- Nhóm “Đào tạo, chuyển đổi nhận thức”: 02 chỉ tiêu;

- Nhóm “Hạ tầng số”: 05 chỉ tiêu;

- Nhóm “Đảm bảo an toàn thông tin mạng”: 04 chỉ tiêu;

- Nhóm “Chính quyền số”: 09 chỉ tiêu; - Nhóm “Kinh tế số”: 02 chỉ tiêu; - Nhóm “Xã hội số”: 04 chỉ tiêu.

(Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo)

II. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

(Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo)

III. Kinh phí thực hiện

Ngân sách xã và các nguồn huy động hợp pháp khác.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Văn hóa - Xã hội:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch này, đảm bảo đồng bộ, phù hợp với các chương trình, kế hoạch, quy chuẩn, định hướng, kiến trúc của huyện, của tỉnh; thường xuyên đôn đốc, định kỳ kiểm tra, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện và mức độ hoàn thành các chỉ tiêu của Kế hoạch theo lộ trình đề ra.

- Tổng hợp, đề xuất nguồn kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ được phân công; kịp thời đáp ứng các nhu cầu về Chứng thư số chuyên dùng; tài khoản sử dụng các Hệ thống thông tin, nền tảng dùng chung của tỉnh; duy trì, vận hành đảm bảo các hệ thống hoạt động thông suốt, an toàn thông tin phục vụ chuyển đổi số ở cấp xã.

- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn triển khai, khai thác sử dụng hiệu quả các hệ thống thông tin, nền tảng số dùng chung của tỉnh; tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã cử cán bộ, công chức và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn xã tham gia tập huấn nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ số, đảm bảo an toàn thông tin.

- Làm đầu mối hỗ trợ tìm kiếm, giới thiệu các giải pháp hay, các dịch vụ, nền tảng số tiện ích, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn tại huyện để thúc đẩy thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu đề ra.

- Tham mưu cho Ủy ban nhan dân xã tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch theo từng giai đoạn.

2. Văn phòng - Thống kê:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã đưa nhiệm vụ chuyển đổi số cấp xã vào Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm để triển khai thực hiện.

- Phối hợp với công chức Văn hóa - Xã hội và các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức có liên quan vận hành, khai thác và sử dụng có hiệu quả các Hệ thống thông tin được phân công quản lý, quản trị để đáp ứng thực hiện chuyển đổi số ở cấp xã (nếu có).

- Tích cực, chủ động phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện tốt công tác rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng lộ trình tại Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 23/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

3. Tài chính - Kế toán:

Căn cứ khả năng, cân đối của ngân sách xã tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã bố trí kinh phí chi thường xuyên ngân sách xã để thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và các quy định khác có liên quan.

4. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã:

- Đóng vai trò là lực lượng nòng cốt trong Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn; tuyên truyền vận động người dân hưởng ứng, tham gia vào các hoạt động chuyển đổi số tại địa phương. Tham mưu các mô hình ứng dụng công nghệ số để thay đổi cách thức quản lý nhằm thúc đẩy hoạt động hiệu quả chuyển đổi số cấp xã.

- Hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng thiết bị di động thông minh để khai thác các dịch vụ mà chính quyền số cung cấp (khai báo, nộp hồ sơ, tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính; khai thác các ứng dụng, dịch vụ thông minh trên môi trường số; truy cập, sử dụng dịch vụ Internet…); hỗ trợ các hộ kinh doanh, hộ sản xuất nông nghiệp, người dân, doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, dịch vụ, nét văn hóa đặc trưng của địa phương trên môi trường số, trên các sàn thương mại điện tử.

5. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã:

Đẩy mạnh triển khai thực hiện việc số hóa kết quả hồ sơ TTHC theo đúng quy định; tăng tường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân tạo tài khoản dịch vụ công, sử dụng kho dữ liệu điện tử trong giải quyết TTHC; tái sử dụng kết quả giải quyết TTHC từ kho dữ liệu điện tử của công dân trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC trên môi trường điện tử cho tổ chức, cá nhân.

6. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, công chức xã và Trưởng thôn:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tạo tài khoản dịch vụ công, sử dụng kho dữ liệu điện tử trong giải quyết TTHC và thực hiện các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã.

Ủy ban nhân dân xã đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, triển khai thực hiện hiệu quả nội dung kế hoạch này./.

 

Nơi nhận:

- Phòng VHTT huyện;

- TT Đảng ủy;

- TT HĐND xã;

- CT, PCT UBND xã;

- MTTQ và các tổ chức CT-XH;

- Cán bộ, công chức xã;

- Trưởng thôn;

- Trang thông tin điện tử xã;

- Lưu: VT, VHXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đinh Huy Lựa

 

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập