Xã Gia Phong Thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ủy ban nhân dân xã năm 2024
Thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ủy ban nhân dân xã năm 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ GIA PHONG

 

 


Số: 18/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Gia Phong, ngày 23 tháng 02 năm 2024

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng

theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động

của Ủy ban nhân dân xã năm 2024

 

 


Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương, Công văn số 268/UBND-VP ngày 22/02/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn về việc hướng dẫn thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2024;

Ủy ban nhân dân xã Gia Phong xây dựng Kế hoạch thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ủy ban nhân dân xã năm 2024, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Thực hiện duy trì, cải tiến hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ủy ban nhân dân xã.

- Tiếp tục duy trì, cải tiến việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào giải quyết các quy trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật; tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong cơ quan, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) nhà nước theo kế hoạch và nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức để hoàn thành kế hoạch được giao.

2. Yêu cầu:

- Việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của Ủy ban nhân dân xã phải được thực hiện theo Kế hoạch đã ban hành, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng.

- Thường xuyên rà soát, chỉnh sửa, bổ sung kịp thời các quy trình giải quyết công việc theo các văn bản hướng dẫn và phù hợp với thực tế.

- Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân trong cơ quan tham gia giải quyết thủ tục hành chính, lĩnh vực phụ trách theo quy định.

II. NỘI DUNG

TT

Nội dung

Đơn vị thực hiện

Thời gian

hoàn thành

1

- Xây dựng Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2024 của Ủy ban nhân dân xã;

- Xây dựng Kế hoạch phân tích thực trạng và xác định rủi ro; Lập Bảng nhận diện, phân tích bối cảnh để xác định rủi ro, cơ hội; xây dựng Kế hoạch giải quyết rủi ro và cơ hội.

Văn phòng - Thống kê, phối hợp với các bộ phận chuyên môn

Trước ngày 31/3/2024

2

Các bộ phận chuyên môn xây dựng Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2024 của từng bộ phận chuyên môn; Thực hiện việc niêm yết Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng tại phòng làm việc.

Các bộ phận

chuyên môn

Trước ngày 31/3/2024

3

Rà soát các quy trình ISO theo TTHC khi có sự thay đổi:

- Quyết định bãi bỏ các quy trình ISO (nếu có);

- Quyết định ban hành và áp dụng tài liệu HTQLCL (nếu có).

Các bộ phận

chuyên môn

Thường xuyên

4

Đánh giá nội bộ và họp xem xét của lãnh đạo để khắc phục các điểm không phù hợp:

- Kế hoạch đánh giá;

- Quyết định thành lập Đoàn đánh giá nội bộ;

- Chương trình đánh giá;

- Phiếu ghi chép trong đánh giá;

- Báo cáo sự không phù hợp;

- Phiếu yêu cầu hành động khắc phục;

- Báo cáo đánh giá tổng hợp.

Các bộ phận

chuyên môn

Trước ngày 30/9/2024

5

Họp xem xét của lãnh đạo về HTQLCL:
- Thông báo họp xem xét của lãnh đạo;
- Biên bản họp xem xét của lãnh đạo.

Lãnh đạo

Ban Chỉ đạo ISO

Trước ngày 30/9/2024

6

- Quyết định công bố lại HTQLCL;

- Bản Công bố;

- Danh mục các quy trình ISO.

Văn phòng - Thống kê, phối hợp với các bộ phận chuyên môn

Trước ngày
10/10/2024

 

7

Tuân thủ thực hiện theo các quy trình đã xây dựng và công bố.

Các bộ phận

chuyên môn

Thường
xuyên

8

Báo cáo kết quả thực hiện duy trì, cải tiến HTQLCL năm 2024

Các bộ phận

chuyên môn

Trước ngày 10/11/2024

9

Báo cáo kết quả thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2024

Các bộ phận

chuyên môn

Trước ngày 30/12/2024

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng - Thống kê: 

- Theo dõi, phối hợp với các bộ phận chuyên môn triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch; báo cáo Ban Chỉ đạo ISO xã và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã về tình hình triển khai thực hiện để xử lý kịp thời những vướng mắc, tồn tại.

- Tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo ISO xã và cấp trên đúng quy định về kết quả thực hiện duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ủy ban nhân dân xã.

2. Các bộ phận chuyên môn của Ủy ban nhân dân xã:  

- Nghiêm túc thực hiện các nội dung trong Kế hoạch này, đồng thời duy trì thực hiện các quy trình đã xây dựng và ban hành.

- Sau khi tổ chức đánh giá phải tiến hành ngay hành động khắc phục, chỉnh sửa, hoàn thiện lại các quy trình (nếu có sự thay đổi).

Trên đây là Kế hoạch duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ủy ban nhân dân xã năm 2024, Ủy ban nhân dân xã đề nghị các bộ phận chuyên môn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo tiến độ và hiệu quả. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời về Ban Chỉ đạo ISO xã để có phương án xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- UBND huyện;

- TT Đảng ủy;

- TT HĐND xã;

- CT, PCT UBND xã;

- Cán bộ, công chức xã;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đinh Huy Lựa

 

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập