Xã Gia Phong Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính xã Gia Phong năm 2024
Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 23/02/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2024, Ủy ban nhân dân xã Gia Phong ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền CCHC trên địa bàn xã năm 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ GIA PHONG

 

 


Số:  22/KH-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Gia Phong, ngày 26 tháng 02 năm 2024

 
 

 

 

KẾ HOẠCH

Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính xã Gia Phong năm 2024 

 

 


Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 23/02/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2024, Ủy ban nhân dân xã Gia Phong ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền CCHC trên địa bàn xã năm 2024 như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG

1. Mục tiêu 

a) Mục tiêu chung

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện CCHC của cán bộ xã đến cơ sở, cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ. Đồng thời, nâng cao nhận thức, sự đồng thuận của người dân, tổ chức, xã hội về việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC nhà nước.

b) Mục tiêu cụ thể 

- Xác định cụ thể nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền CCHC phù hợp với từng nhóm đối tượng là cá nhân, cơ quan, tổ chức. 

- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong việc tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền CCHC. Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, đội ngũ cán bộ, công chức nhận thức đầy đủ về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ CCHC.

- Nâng cao nhận thức về CCHC, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai CCHC và giám sát quá trình thực hiện CCHC của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm công chức chuyên môn trong tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền CCHC. Đồng thời nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của công chức phụ trách đưa tin, bài về CCHC.

- Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin với các cơ quan thông tấn, báo chí, bảo đảm thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện CCHC tại địa phương được phản ánh đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

2. Yêu cầu 

a) Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, đa chiều, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng.

b) Tuyên truyền CCHC phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch CCHC của xã năm 2024.

c) Lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền CCHC với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

d) Thông tin, tuyên truyền về CCHC phải góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức góp phần nâng cao dân trí, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

3. Đối tượng

Đối tượng là cán bộ, công chức xã, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã Gia Phong. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung thông tin, tuyên truyền 

Công tác thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2024 tập trung vào những nội dung trọng tâm sau đây:

a) Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC.

b) Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đoàn thể, của người đứng đầu cơ quan hành chính xã, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC. 

c) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của xã; tuyên truyền tình hình triển khai, tiến độ thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 24/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về CCHC tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 08/11/2021 của UBND huyện về CCHC huyện Gia Viễn giai đoạn 2021 - 2030, trong đó trọng tâm vào các nội dung sau: 

- Việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn xã; các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành. 

- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; công khai, minh bạch các thủ tục hành chính; tình hình triển khai, kết quả thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; kết quả triển khai đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; tình hình hoạt động, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của xã; tăng cường tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần theo chỉ đạo của Chính phủ. 

- Kết quả triển khai thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Tiến độ, kết quả triển khai công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và sắp xếp thôn, xóm, tổ dân phố giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn huyện Gia Viễn. 

- Kết quả cải cách chế độ công vụ; các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, đặc biệt là trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước. 

- Tình hình, kết quả triển khai thực hiện quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính nhà nước. 

- Tình hình, kết quả thực hiện chuyển đổi số xã Gia Phong đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2024; kết quả ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính qua môi trường mạng, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp; số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 

d) Tuyên truyền đối với nội dung, kết quả các Chỉ số đánh giá hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước như: Chỉ số CCHC; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, hành chính nhà nước; Chỉ số năng lực cạnh tranh; Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công; Chỉ số chuyển đổi số... 

e) Tình hình triển khai, kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC của địa phương. 

f) Các sáng kiến kinh nghiệm, mô hình mới, cách làm hay trong CCHC; các tấm gương cán bộ, công chức và người lao động có tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân. Các đề xuất, góp ý, phát hiện các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân về công tác CCHC. 

g) Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình CCHC; tuyên truyền các ý kiến, góp ý, phản ánh của người dân đối với công tác CCHC của xã...

h) Phản ánh những vấn đề khác liên quan công tác CCHC…

2. Hình thức tuyên truyền 

a) Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin, đại chúng, Đài Truyền thanh xã, Trang thông tin điện tử của xã; các trang mạng xã hội; các ứng dụng công nghệ, kỹ thuật số...

b) Thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức: Tranh cổ động, pa nô áp phích, khẩu hiệu liên quan đến CCHC, phù hợp với từng mục tiêu, đối tượng được tuyên truyền. 

c) Thông qua hình thức tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, các buổi họp thôn, xóm, các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật...

d) Xây dựng các phóng sự, video clip, chuyên mục về CCHC trên các phương tiện thông tin, truyền thông.

e) Các hình thức khác phù hợp với đối tượng, nhóm đối tượng cụ thể.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền về CCHC.

2. Kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác CCHC, nâng cao kiến thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ, biên tập viên đang phụ trách các chuyên trang, chuyên mục liên quan đến CCHC tại xã.

3. Cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn do cơ quan cấp trên tổ chức phù hợp với đối tượng làm CCHC của xã. 

4. Thường xuyên lồng ghép thông tin, tuyên truyền CCHC vào các cuộc giao ban định kỳ hàng tuần, tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm của cơ quan.

5. Tăng cường phối hợp với Đài truyền thanh của xã, các ban, ngành của xã, các xóm trong thông tin, tuyên truyền CCHC. 

6. Gắn công tác thông tin, tuyên truyền CCHC với công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động của cơ quan.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Kinh phí thực hiện 

Được sử dụng từ nguồn kinh phí CCHC đã được Ủy ban nhân dân huyện giao tại Quyết định số 4199/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; lồng ghép vào kế hoạch, chương trình, dự án và nguồn hợp pháp khác. 

2. Trách nhiệm thực hiện 

a) Công chức Văn phòng – Thống kê (phụ trách CCHC) 

- Tham mưu cho UBND xã xây dựng và chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2024 của xã đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Định kỳ quý I, 6 tháng, quý III và năm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ) kết quả thực hiện tuyên truyền CCHC cùng với báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC của xã.

b) Công chức Văn hóa  - Xã hội (Thông tin truyền thông) 

- Phối hợp với công chức chuyên môn có liên quan xây dựng chuyên mục, tin bài để thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về tình hình, kết quả CCHC trên phương tiện thông tin truyền thông phù hợp.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền để kịp thời truyền tải thông tin tới từng người dân, giúp người dân có thể tiếp nhận thông tin nhanh chóng, hiệu quả.

c) Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã

Phối hợp với công chức Văn hóa – Xã hội lồng ghép công tác tuyên truyền CCHC vào công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục, pháp luật.

d) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã 

Phối hợp triển khai hiệu quả việc tuyên truyền công tác CCHC trên địa bàn xã.

Trên đây là kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính xã Gia Phong năm 2024, trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc các cá nhân, tổ chức có liên quan kịp thời phản ánh về UBND xã (qua Văn phòng – Thống kê) để tổng hợp trình lãnh đạo xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận:       

- UBND huyện Gia Viễn;

- Phòng Nội vụ huyện Gia Viễn;

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;

- MTTQ và các đoàn thể xã;

- Các công chức UBND xã;

- Các thôn, xóm;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đinh Thành Nam

 

 

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập