UBND xã nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã phục vụ người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử
UBND xã nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã phục vụ người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ GIA PHONG

 

 


Số: 17/UBND-VHXH

V/v nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã phục vụ người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Gia Phong, ngày 06 tháng 3 năm 2024

 

                   Kính gửi:

                                      - Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị - Xã hội;

                                      - Cán bộ, công chức xã;

                                      - Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã.

 

          Thực hiện Công văn số 354/UBND-VHTT ngày 05/3/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã phục vụ người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử;

          Để nâng cao chất lượng và hiệu quả tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử phục vụ người dân, doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân xã đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức xã thực hiện một số nhiệm vụ sau:

          1. Chủ động, phối hợp rà soát, đơn giản hoá TTHC thuộc chức năng giải quyết của Ủy ban nhân dân xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp có sự thay đổi về thông tin, số lượng TTHC, đề nghị phối hợp với công chức Văn phòng - Thống kê để niêm yết, cập nhật tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã.

          2. Trong quá trình thực hiện tiếp nhận và giải quyết các TTHC thuộc lĩnh vực đất đai, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị kịp thời tổng hợp những phản ánh để báo cáo, đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Ủy ban nhân dân huyện xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

          3. Đề nghị các ban, ngành, đoàn thể tích cực phối hợp với Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử một cách hiệu quả, thực chất.

          Ủy ban nhân dân xã đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, VHXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đinh Thành Nam

 

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập