KẾ HOẠCH Cải cách hành chính xã Gia Phong năm 2024
KẾ HOẠCH Cải cách hành chính xã Gia Phong năm 2024  Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 12/01/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn về cải cách hành chính huyện Gia Viễn năm 2024; Ủy ban nhân dân xã Gia Phong ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) của xã năm 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ GIA PHONG

 


Số:  06/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Gia Phong, ngày  15 tháng 01 năm 2024

 

 

KẾ HOẠCH

Cải cách hành chính xã Gia Phong năm 2024

 


          Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 12/01/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn về cải cách hành chính huyện Gia Viễn năm 2024;

Ủy ban nhân dân xã Gia Phong ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) của xã năm 2024, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch CCHC huyện giai đoạn 2021 - 2030, các văn bản chỉ đạo của UBND huyện, Ban Chỉ đạo CCHC của huyện, Kế hoạch CCHC xã giai đoạn 2021 - 2030 nhằm nâng cao chỉ số CCHC của xã, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của xã.

b) Nâng cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả thực hiện công tác CCHC Ủy ban nhân dân xã.

2. Yêu cầu:

a) Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; kết quả cần đạt được, thời gian hoàn thành; nguồn lực thực hiện và các giải pháp cụ thể triển khai thực hiện đảm bảo tính thực tiễn, khả thi của kế hoạch.

b) Cụ thể hoá các nội dung, yêu cầu Kế hoạch CCHC huyện Gia Viễn giai đoạn 2021 - 2030, Kế hoạch CCHC huyện Gia Viễn năm 2024 và Kế hoạch CCHC xã Gia Phong, giai đoạn 2021 - 2030; tăng tính chủ động, sáng tạo, quyết liệt áp dụng những giải pháp mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban nhân dân xã.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Phấn đấu nâng cao Chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Ủy ban nhân dân xã và tăng thứ hạng về chỉ số CCHC.

2. Hoàn thành, đảm bảo tiến độ, chất lượng 100% nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch CCHC năm 2024.

3. Hoàn thành 100% nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao.

4. Tiến hành tự kiểm tra CCHC định kỳ và đột xuất.

5. Đảm bảo 100% văn bản quy phạm pháp luật ban hành trong năm 2024 đúng tiến độ, trình tự, thủ tục theo quy định.

6. Đảm bảo 100% hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) khi tiếp nhận, giải quyết tại Ủy ban nhân dân xã được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh để người dân, doanh nghiệp có thể giám sát, đánh giá trong quá trình thực hiện.

7. Phấn đấu không có hồ sơ TTHC giải quyết trễ hạn; thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng là 75%.

8. 100% TTHC trên địa bàn xã có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến toàn trình và được tích hợp, cung cấp trên cổng Dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn trình trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 50%.

9. Hoàn thành 100% kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của huyện năm 2024.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Công tác chỉ đạo, điều hành:

- Các hoạt động chỉ đạo, điều hành CCHC đảm bảo chất lượng hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là người trực tiếp chỉ đạo CCHC.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ trong công tác CCHC; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, xác định rõ trách nhiệm, tổ chức thực hiện quyết liệt gắn với thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện.

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể, bộ phận chuyên môn trong triển khai các nội dung CCHC bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức đánh giá, xác định chỉ số CCHC của Ủy ban nhân dân xã theo hướng toàn diện, đa chiều, công khai, minh bạch, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong đánh giá.

- Tăng cường tự kiểm tra CCHC, xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra.

- Đa dạng nội dung, hình thức tuyên truyền về CCHC, trong đó tập trung tuyên truyền về kết quả CCHC, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của xã và các điển hình, mô hình, giải pháp, sáng kiến CCHC có tính nổi bật, mang lại hiệu quả thiết thực, nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức và người dân có sự nhìn nhận, đánh giá khách quan, tích cực đối với kết quả hoạt động của các cấp chính quyền mang lại trong thời gian qua.

- Gắn kết quả công tác CCHC với công tác thi đua, khen thưởng.

- Rà soát và thực hiện các giải pháp cải thiện, khắc phục hạn chế, thiếu sót trong đánh giá, xác định chỉ số CCHC của Ủy ban nhân dân xã.

- Bồi dưỡng cập nhật, kiến thức nâng cao năng lực cho đội ngũ tham mưu thực hiện công tác CCHC theo quy định.

- Nghiên cứu, trao đổi, học tập kinh nghiệm các địa phương về CCHC tìm ra giải pháp, mô hình mới, cách làm hay để tham mưu áp dụng vào thực tiễn.

2. Cải cách thể chế:

- Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật theo hướng chặt chẽ, khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp; chú trọng việc lấy ý kiến Nhân dân, tham vấn ý kiến của chuyên gia và đối tượng chịu sự tác động của văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) đảm bảo thực chất, hiệu quả; tăng cường trách nhiệm của từng cơ quan và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình xây dựng văn bản QPPL.

- Chủ động rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL theo quy định; kịp thời phát hiện, xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp để đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ cho phù hợp với hệ thống pháp luật.

- Tổ chức triển khai có hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật hằng năm tại các sở, ngành, địa phương. Tăng cường theo dõi, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức và thi hành pháp luật. Thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và số hoá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

3. Cải cách thủ tục hành chính:

- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các TTHC theo quy định của pháp luật; rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá theo thẩm quyền hoặc đề nghị bộ, ngành cắt giảm, đơn giản hoá các thủ tục rườm rà, chồng chéo, các thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý. Thường xuyên kiểm tra, rà soát cắt giảm các bước thực hiện, thời gian thực hiện và chuẩn hoá quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC.

- Thực hiện công bố, công khai, kịp thời, đầy đủ các TTHC theo đúng quy định trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Kiểm soát và công khai kết quả giải quyết TTHC của Ủy ban nhân dân xã.

- Tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân xã; giảm thiểu tỷ lệ trễ hạn trong giải quyết hồ sơ.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 23/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện số hoá kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 27/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, gắn với chuyển đổi số trong hoạt động cung cấp dịch vụ công trên địa bàn xã.

- Duy trì việc tự kiểm tra, chấn chỉnh công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã. Thực hiện nghiêm các quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính:

- Quản lý và sử dụng hiệu quả biên chế công chức, số lượng người làm việc tại Ủy ban nhân dân xã theo quy định.

- Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo ngành và lĩnh vực gắn với kiểm tra việc thực hiện theo Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 30/12/2022 về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực đảm bảo thực hiện theo đúng Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

5. Cải cách chế độ công vụ:

- Tổ chức thực hiện các quy định sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức nghỉ công tác theo nguyện vọng.

- Thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ và gắn với vị trí việc làm.

- Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.

- Tập trung nâng cao ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ. Tăng cường tự kiểm tra thực hiện công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.

6. Cải cách tài chính công:

- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, giám sát việc quản lý ngân sách nhà nước, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống tài chính.

- Tổ chức thực hiện các chính sách về tiền lương, tiền công và an sinh xã hội theo quy định.

- Thực hiện nghiêm các kết luận sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Đẩy mạnh thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với cơ quan hành chính nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ.

7. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số

- Tổ chức triển khai kế hoạch phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2024 đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

- Duy trì, đẩy mạnh sử dụng có hiệu quả các ứng dụng đã triển khai trên địa bàn xã, góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của Ủy ban nhân dân xã.

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

- Tổ chức triển khai thực hiện đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số.

- Trên cơ sở kết quả triển khai mô hình chính quyền số, chuyển đổi số, thực hiện đánh giá kết quả, hoàn thiện các mô hình, từng bước nhân rộng thực hiện tren địa bàn xã.

- Triển khai, hoàn thiện các nền tảng dùng chung; xây dựng và phát triển kho dữ liệu điện tử; kết nối với hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu các các bộ chuyên ngành.

(Danh mục nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này)

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước trong dự toán ngân sách năm 2024 theo phân cấp hiện hành.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng - Thống kê:

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân xã triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; theo dõi, hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể, bộ phận chuyên môn thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC;

- Lập danh sách phục vụ lấy phiếu điều tra xã hội học để xác định chỉ số CCHC đối với Ủy ban nhân dân xã, đo lường sự hài lòng của tổ chức, người dân quy mô cấp huyện năm 2024;

- Phối hợp với Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả triển khai thực hiện các nội dung về cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch tự kiểm tra công tác CCHC;

- Hàng quý, 06 tháng, cuối năm tổng hợp, xây dựng, tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã ban hành báo cáo kết quả công tác CCHC theo quy định.

2. Tài chính - Kế toán:

- Theo dõi, tham mưu tổ chức thực hiện các nội dung về cải cách tài chính công;

- Bố trí kinh phí thường xuyên thực hiện Kế hoạch đúng quy định và lồng ghép trong các chương trình, đề án, kế hoạch khác của xã.

3. Tư pháp - Hộ tịch:

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về cải cách thể chế.

4. Văn hóa - Xã hội:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã triển khai thực hiện các nội dung về việc xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số an toàn, an ninh thông tin và liên kết, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin trên địa bàn huyện;

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch CCHC xã Gia Phong năm 2024; chủ động xây dựng chuyên mục, chuyên trang về CCHC đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, phản hồi ý kiến của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

5. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị - Xã hội:

Chủ động tham gia phối hợp thực hiện tuyên truyền các nhiệm vụ CCHC năm 2024, góp phần nâng cao lượng CCHC, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Ủy ban nhân dân xã và tăng thứ hạng về chỉ số CCHC.

Ủy ban nhân dân xã đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch này./.

 

Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ huyện;

- TT Đảng ủy;

- TT HĐND xã;

- CT, PCT UBND xã;

- MTTQ và các tổ chức CT-XH;

- Cán bộ, công chức xã;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đinh Huy Lựa

 

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập